Vue liste des auteurs avec les statistiques par année sur les photos notées


Pseudo

Participation en 2015Photos postées en 2015Total des points en 2015Moyenne par photo en 2015Participation en 2016Photos postées en 2016Total des points en 2016Moyenne par photo en 2016Participation en 2017Photos postées en 2017Total des points en 2017Moyenne par photo en 2017
airV.............J.A........4112.75........................ ........................
ais...F..................dD6223.667.............J....o.n.dD18593.278........................
akkarin........................ ................sSoO.N..6599.833........................
Alain 91........................ ..........j.............111........................
Aphid........................ ................s.......1 ........................
Arnaud17....m..A...J............430.75........................ ........................
bajcl.....M.....Jj..A....n.dD1480.571j...mM.AmMjJjJ.A.SoO....22421.909........................
Benlo....m...................199........................ ........................
bernall.................S......111...........J..........d.11131.182........................
berzip........................ ...................O....144........................
BIFALOj.f.mM.....J............8111.375......................d.252.5........................
Bjfr137....mMaAmMj...aAs.oO..dD21472.238..........jJ.JaAsSoOnNdD251214.84jJfF.M.A.MjJj...........19955
blibli...F.............SoOnN.D14926.571......a.m.jJ..a.s.o.nN..1618511.563..fFmMaA..jJj...........15916.067
Bountymin........................ ...................OnN..37625.333........................
boxpoc......................d.111........................ ........................
brisco........................ ........................ ....m..A.Mj.............46416
B_M........................ ...................O....273.5........................
caetana........................ .....M..................2168.....MaA................3103.333
canigou......................dD4205........................ ........................
carlinho...........J............242........................ ........................
Carpe Diem........mM..............5153........................ ........................
Cheese.Jf.mMa.mM.Jj....SoOnNdD472194.66jJfFmMaAmMjJ.J..s..OnNdD652113.246....m.aA.MjJj...........18382.111
chelmimagejJfFmM.AmMjJj...sSoOnNdD52731.404jJfFmMaAmMjJj....SoOnNdD93790.849jJfF....m..J............1470.5
Cheps........................ ........................ .J......................1
Chiffon5A.....MaAmMjJj..A.....N.D27642.37....m...................122........................
chirp-chirp........................ ...................O....133..fFm...................3279
ChPenne...................O....294.5........................ ........................
chris42800...............A.....Nd.3175.667..................oO....3196.333........................
christian_v........m..........On.dD6162.667..fF...A.M.........On...7324.571j.f...a...j.j...........11232.091
chtibiloute..fF.............SoOnNdD161227.625........mM.......SoO.NdD181649.111.J....aA.MjJj...........16392.438
Clic-Clac 51........................ ............jJa...oO.N..181186.556........................
Cosmique..................o.....111........................ ........................
crisclac....mMa.................11100.909........m..J............242........................
cul de bouteille........................ ............j...........122........................
cyril17........................ .............JaA...O...D6589.667........................
danielk........................ .............J..........111........................
dArtagnan........................ ........................ .....MaAmMjJj...........10111.1
derf65.......................D14242jJ..mM..m...............1012812.8........................
Desmo54.......................D11717j..F.....M..............3268.667........................
didier1717........................ ............j........N..441........................
dom35........................ .......................D188......a.................242
domi95...F.....M...J..........1060.6........m.jJj.........d.10101......a.................11313
domingo........................ ........................ ....m...................111
DUNUM........................ ........................ ..........j.j...........5459
Ecureuil72........................ .......................D210.5.J.F....................1020.2
ekta4x5........m...............273.5........................ ........................
electron83........................ ........................ ..........j.............310.333
Embrunj.f.....................10 ........................ ........................
eric42..f.m.a.......aA.S..n...15674.467............jJ..........8172.125.Jf.....................22814
ernestophil................s.......166........................ ....m...................1
Eryk........................ ...................O....11111..fFm....M..............6386.333
Fae59jJfFm.aAmMjJj.a..S....d.443307.5.........Mj.j.a........D79613.714.Jf.....................8273.375
fan17.....................N..3165.333........................ ........................
FlabjJfFmMaA..jJjJaAsSoOnN..922052.228jJ.FmMaAmMjJjJaA.SoOnNdD1072492.327jJfFmMaAmMjJj...........641702.656
foich........................ ........................ ...F....................122
fotomas........................ ..........jJ............320.667........................
foug83...............A........166........................ ........................
Fr@nçoisjJf.mMaAmMjJjJaAsSoOnNdD512094.098jJfF..aAmMjJjJaAs.oO.NdD312227.161.JfFmMaAmMj.............16825.125
francoi........m..J............22110.5...........JjJa..So.n...1014814.8....m..Am...j...........5438.6
François IIIj..............A........242.J......................231.5........................
fredofoi..fF..a.mM.......S....dD11444.JfF....m......AsS......171096.412........................
Frerefernandj.fFmM..................840.5........................ ............j...........122
FTQLEOS.......................D11818........................ ........................
Gaz74.....................N..44912.25........................ ........................
gedeon44jJfFmMaAmMjJ....sSoOnNdD671131.687jJfF..a.mMjJ............22221........................
gildajJfFm.aAmMjJjJaA..oOnNdD1977613.863jJfFmMaAm.jJjJ..s.oOnNdD1788124.562jJfFmMaAmM..............481703.542
Gohei28jJfFm.aA....jJaA.So.....181458.056jJ.Fm.....jJ...AsS......141148.143........................
Grichard........................ ........................ ........mMj.j...........7192.714
grizzly......aA....jJa.sS..n...413047.415j.......................231.5........m.jJ............20673.35
GUY........................ ................s.......122........................
HarryMaconeil.........M..............1 ........................ ........................
Hic........................ ........mMjJjJa..S.O.N.D17653.824jJf.mM..m...j...........10343.4
High_ju........................ ........................ jJfFm....M..............9171.889
hjta................sS......482......aAm...............650.833........................
houlala...F....m....J..........1340.308...Fm........J..........8263.25........................
Inka........................ .........M..............133........................
Iris75jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD803554.438j...mM..mMjJjJ.AsSoOnNdD674476.672jJfFmMaAmMjJj...........684957.279
jaric........................ ...F....................155........................
Jaydee........................ ..................o.....12222........................
Jc......................... ..........j.............1 ........................
jdm........................ j.........j.............294.5........................
Jean345........................ ...........J............1 ........................
jeanlucVF........................ j..........Jj.....o.....7426........................
jef7....mMa.m............NdD25672.68jJ.....A...J..........d.14412.929.J..mMaAm.jJ............30742.467
Jey350........................ ...............AsSoOnNdD221135.136jJf.mM.AmMjJj...........221054.773
jff66....mMa.mM.J.Ja..S.O.N..161026.375.............J..sS....d.7628.857......a...jJ............3196.333
JFG54........................ ..................oOnNd.22442............j...........122
jl_54........................ ........m...............15332.2........................
jorique........................ ........................ ...FmMa.m.j.............23381.652
joujouj.f.mMa.mMjJjJa...oO.NdD35912.6jJ.Fm.aAmMjJ..aA..oOn.dD591322.237.JfFmMa.mMjJj...........26451.731
JPB36........................ ...........J.......O....242........................
kermiten80........................ ................s.......4205....m...................1
kikan74........................ .................SoOnNdD1450.357jJfF..aAmM..............17261.529
Laure-Anh........................ .....M..................133........................
Lechauve........................ ................s.o.....33210.667........................
LeFujiste........................ .....................N..12424........................
lelombricj....Ma........A........6101.667............jJ....oOnNd.141128jJf.mMa.................10333.3
lhassa..............a.........11010........................ ........................
lick........................ .....................N..263..........j.............22311.5
Lonik........................ .......................D111........................
LOUMI........................ ..........jJjJa.sSoOnN..19884.632........................
macarel12........................ .............J..........111........................
madrasjJfF..aAmMjJjJ...So.n.dD713454.859jJ.FmMa.m..JjJaAsSoOnNdD532254.245........................
Madtraphotoj.......................11313........................ ........................
makhno.J.FmM...M....aAs.oO..dD48801.667.....M.Am..J..a.s..On..D18160.889......a....J............5234.6
makikite.........M..............1 ...........Jj...........2168........................
mangano....m...................177........................ ........................
marcel Voilier........................ .............J.AsSoOnNd.351323.771..fFm...mMjJ............11151.364
marco56........................ ....m...................166........................
Matbess........................ .............JaAs.o..N..13786........................
mcpianos........................ ........................ ........mMjJj...........14735.214
miatafan........................ ...........J......oOnN.D9202.222j..F..aA..jJ............13463.538
Mickmac................s.......2105........................ ........................
microtom........................ ........m...............155........................
MikeMeilleur........................ ......aAmM..............6528.667........................
mourad........................ .............J..........1 ........................
NeoBeo........m...............155...Fm.........aA.......D7334.714........................
newteam1..f...a.mM.....AsS.OnN..11433.909....m....MjJ.........NdD14221.571.J.....A................210.5
nobru2607........................ ...........J.J..sS......10959.5........................
Noir FoncéjJfFm.a.mM.Jj.a.s..On..D442285.182jJ......mMjJjJ...SoOn.dD251114.44jJf.m...................9161.778
noodles........................ .............J..........133........................
NotDeadYet........................ ..........j.............133........................
NUNKY........................ ........m...............111....mM..................210.5
oakwood....mMaAmMjJ........nNdD451824.044.Jf.....m...............7253.571........................
OldyNikon........................ .............JaAsSoOnN.D262218.5jJfFmMaAmMj.j...........2121110.048
olivierrychner.......................D273.5j.......................1 ........................
Otaku...F....................12231.917........................ ........................
Ovan.....................N..1 ........................ .........Mj.j...........5122.4
oxybis........................ ........................ .J......................111
P.Boyer................s.......1 ........................ ........................
pacmoabjJfFm..A.......AsSoO.NdD824905.976.J.FmM....j............D11726.545jJfFmMaAmMjJ............794455.633
Paradis........................ ...........J........n...382.667...........Jj...........284
Patlaine........................ ..........j.............11313........................
Péef.JfFm.a.mMjJjJaAsSo..NdD3136011.613j..FmM..mMjJjJ.As..O...D322868.938.JfFmMaAmMj.j...........251847.36
Penn K.jJf.mMaAmM.JjJ.AsSo.nN..655147.908...FmMaAmMjJjJa..So.....3337411.333jJfF.MaAmMjJj...........372968
Phil03jJfFmM.AmMjJjJaAs..OnN..421964.667jJfFmMaAmMjJ.J.A..oOn...463186.913.Jf.m.aAmM..............191025.368
Philippe71.jJfFmMaAmM...J..........321083.375jJfFmMaAmMjJjJaA........25983.92........................
philo_marche..............a.........11717.............J..........133........................
photographe33.....MaAmMjJjJaAsSoOnNdD1649175.591jJfFmMa.mM.JjJaAsSoOnNdD1166685.759jJfFm.a..MjJj...........714646.535
photophil34........................ ..................oO....2 ........................
PikoBelojJfFmMa.................982242.286........................ ........................
PLA31.....M..................210.5........................ ........................
pourquoipasj.fF.....Mj.............5153........................ ........................
PowershotjJf.mMaAmMjJjJaAsSoO.NdD63831.317j.fFmMaAmMjJjJa..SoO..d.50841.68..fFmMaAmMjJ............45521.156
PYEMA........................ ..........jJ............2 ........................
RADO........................ ..........j.............310.333........................
rail77...................O....252.5........................ ........................
RomugjJfFmMaAmMjJjJaAsSoO.NdD581773.052jJfF.M..m.j.jJaA...O....271174.333..f.m..A................6244
roro77........mM..jJaA.SoOnNdD33591.788...FmMa.mMjJjJ..s.oO..dD40832.075......a...j.j...........5
rsp........mM..............252.5........................ ........m...............144
samoussajJfFmMaAmMjJjJaAs.oOnNdD642984.656jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD1144153.64jJfFm.aAmMjJj...........422155.119
scazj.......................133........................ ........................
Screwy Squirrel..f.mMaAm.jJ..aAsSo...dD17764.471jJ.F..a...jJ.J...S.O..dD15885.867jJf........Jj...........7415.857
sofyg75....mM...............N..581.6..................oO.NdD1011911.9.J.Fm...................9161.778
spinup....mMaA.MjJj.....o..N..281505.357...F....................11818........................
SRT 101......a............On.dD11423.818......a...j.............461.5........................
stringway........................ ..........jJ.......O....3248......a.................7142
supereros........................ .......Am..Jj...........4164........................
TadornejJf..M..................960.667........................ ........................
thierry hj.f.mM...M..j..AsSoOnNdD321554.844.JfF..a.mMj.jJ.As.oO.N.D372667.189.JfF.......Jj...........11908.182
thom18jJfFm.aAmMjJjJaAsSoOnNdD1341891.41jJfF..a.mM.Jj.aAsS.OnNdD961871.948jJfFmMa.mMjJj...........491473
Tiberius........................ ......................d.4164....m...................4102.5
TioujJf.mMa.mM.J.J.As..O.NdD35571.629...F.M..mMjJjJ..s.oO..dD26461.769..fF....m...............16734.563
tkosakjJf...a.................8212.625..........jJjJ....o.....21221.048........................
Tora........................ .............J.....O....4112.75........................
tsitsa46..f.mMa.mM......sS...NdD29190.655...Fm...m.jJ.Ja.........19201.053........................
Tulipe........................ ........................ .JfFmMa...jJ............19412.158
valoo21........................ ............j...........210.5........................
Verso92......a.....j...........4307.5..........jJjJ.......Nd.161207.5..f.....m...............3196.333
Vinny35jJfFmMaAmM.JjJaAsSoOnNdD972332.402jJfFmMaAmMjJjJ.AsSoOnNdD862312.686.J.Fm.a....J............11585.273
vivaskulljJ.FmMaAm......As..OnN.D19723.789...Fm.......jJ..........7152.143........................
warnerbros........................ ...........J............111....m...................13232
Willis The Pimp........................ ............jJ..........3175.667........................
yano34........................ ........................ ......a.................1
yaquinclic......a.....j...........33110.333........................ ........................
zan258........................ .......................D1 ........................
zenfrjJf.mMaAmMjJjJaAsSoOnNdD2314872.108jJ.Fm...mMjJjJaAs.oOn...482234.646.....MaAmMjJj...........751732.307
Znort........................ ....................n...11313........................