Vue liste des auteurs avec les statistiques par année sur les photos notées


Pseudo

Participation en 2017Photos postées en 2017Total des points en 2017Moyenne par photo en 2017Participation en 2018Photos postées en 2018Total des points en 2018Moyenne par photo en 2018Participation en 2019Photos postées en 2019Total des points en 2019Moyenne par photo en 2019
a200tq...............A........111........................ ........................
Alien27........................ .......A................1 ........................
arbre35..................o.n...242......aA.Mj.............11867.818........................
Avincart.............J..........166.........M..............177........................
bajcl........................ ...............A........1 ........................
barberaz....................n...11111........................ ........................
bernall.............J.......NdD11161.455.Jf..........J..s.......16694.313.......A................4112.75
Bjfr137jJfF.M.A.MjJjJaAs.oOnNdD492344.776jJfFm.aA.....Ja...o.n.d.221838.318..fFm....Mj...a.........8678.375
blibli..fFmMaA..jJj.aAs..O.Nd.261897.269.J............a.........22713.5..f......M.J..a.........6447.333
bluemesa.............Ja.........55310.6............j.aAs.......9606.667........................
brisco....m..A.Mj.............46416........................ ........................
brunop33........................ ........................ ....mM.A.M.J............10303
B_M........................ ........................ ...........J............122
caetana.....MaA................3103.333........................ ........................
CAthz........................ ....................nNdD18935.167.JfFmM.AmMjJjJaA........531933.642
Cheese....m.aA.MjJjJ.AsSoOnN..541783.296j..Fm..AmM........o.....11575.182........................
chelmimagejJfF....m..J..a....OnNdD36170.472jJ.F.MaAmMj.....sSoOnN.D44701.591j.fF.M.AmM.J............14282
Cheps.J......................1 ........................ ........................
Chiffon5A........................ ........m...............1 ........................
chirp-chirp..fFm...................3279.......AmMjJj.a..S...N.D14725.143..f.....................1
christian_vj.f...a...j.jJ..........12231.917....m...................3 ........................
chtibiloute.J....aA.MjJjJa....OnNd.32862.688.Jf.....mMjJj..A........14936.643......a..M.Jj.a.........9353.889
Clic-Clac 51........................ ........mM..........n...151057........................
Cloada....................nNd.8222.75j.f.mMaAmM..j.a...oOn...251104.4...F....m...............252.5
cyril17........................ ........................ .....M....j.............24623
dArtagnan.....MaAmMjJjJ..s.......12131.083........................ ........................
DaveStarWalker........................ ........................ .....M..m.j.j...........4133.25
degraaf06........................ ........mMj...a.........8253.125........................
DOC 74....................nNdD11393.545.J........j.............273.5........................
dom35......a........A...O....5326.4.........M..............5102........................
domi95......a........A.....N..4174.25........................ ........................
domingo....m...................111........................ ........................
Dormeur74........................ ........................ ..f.....................10717.1
Drazhic........................ ....m...................111........................
DUNUM..........j.jJaAsSoOnNd.222109.545jJ.Fm...................8627.75......aA.....J..........33110.333
Echo........................ ........................ j.......................199
Ecureuil72.J.F....................1020.2..............a.s.......4112.75........................
electron83..........j...aA....n.d.13221.692...............A........155jJ......................23618
ergodea........................ ........................ jJfF....................161257.813
eric42.Jf.....................22814........m...............950.556........................
ernestophil....m...................1 ........................ ........................
Eryk..fFm....M...J.A....n...12605.......A......aA......d.8313.875........................
Fae59.Jf.....................8273.375........................ ........................
FlabjJfFmMaAmMjJjJ.AsSoOnNdD1072692.514jJ.FmMaAm.jJj...s.......391383.538.JfFmMaAmMjJj...........471362.894
foich...F....................122........................ ........................
Fr@nçois.JfFmMaAmMj..J.AsSoOn.dD291434.931.J.FmMaAmMj.......oOn...181297.167j....M.A..j...a.........7355
Fradel........................ ........................ .JfFmM...MjJjJa.........211306.19
francoi....m..Am...jJa.........7537.571..........jJ............22010........................
fredkelder........................ ....m...................1 ........................
fredofoi.................S......24020........................ ........................
Frerefernand............jJaAsS.OnNd.32621.938jJ.FmMaAm..Jj...........12100.833.........Mj.............341.333
GIB84........................ jJ.Fm..A.M...JaA..o.....24833.458........................
gildajJfFmMaAmM...JaA..oOnNdD954634.874jJfFm.aA.MjJjJaAs.oOnNdD1778454.774.JfFmMaAmMjJjJaA........1245854.718
Goelo........................ .J......................122........................
Grichard........mMj.jJ.......N..11252.273j..........JjJ....oOnNdD261576.038jJfFmMaAm.jJjJ..........481853.854
grizzly........m.jJ.J........dD261294.962...............A.......D16784.875..f.mM..m...............13705.385
hetocy........................ ........................ ..........j.............24723.5
HicjJf.mM..m...j..AsS.O.N..16442.75....mM.Am.j.............7608.571jJf..........J.A........8445.5
High_jujJfFm....M....a.........10171.7........................ ........................
Iris75jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD1128057.188jJfFmMaAmMj.jJaAsSoOnNdD6369411.016jJfFmMaAmMjJjJaA........534789.019
jbpfrance........................ .........M..j...........351.667........................
Jean-Pierre L......................... ........................ ..f.mM..................492.25
jeanray......................dD68313.833j...m...mMj.............412646.439.JfFm...................141369.714
jef7.J..mMaAm.jJ.JaA.S.OnNd.521302.5j....MaA.Mj.j...sSoOnNd.591612.729.J....a.mM.J...A........11383.455
Jey350jJf.mM.AmMjJj.aAsSoOnNdD422746.524j.f.mM...M..jJ..sS..nN..15523.467..f.mMa.mM..............9859.444
jff66......a...jJ.......OnNd.11817.364j..FmM.A..j.j..A..o.n...12685.667jJf....A.M.J............14624.429
JFG54............jJa..SoOnNd.23562.435jJ........j.............3206.667........................
jielzed........................ ..................o.....221........................
jorique...FmMa.m.j....A....n.d.31441.419j.....aAmMj.............1480.571........................
joujou.JfFmMa.mMjJjJaAsS.OnNd.561061.893jJ.FmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD762503.289jJfFmMaAmMjJjJaA........511022
kermiten80....m...................1 ........................ ........................
kikan74jJfF..aAmM...JaAs..On...28361.286...........J.Ja.sSoOnN.D21462.19jJfF.....M....a.........1570.467
lavialle15........................ ............jJ..........3196.333........................
lelombricjJf.mMa.................10333.3......a.................23216........................
lick..........j.............22311.5........................ ........................
LOUMI...................O....372.333........................ ........................
lpsm........................ ........................ ..f.....................1
Maagma........................ .JfFmMaAmMj..J..s.oOnNdD1061821.717jJfFmMaA.MjJ............46461
madras........................ ........................ j............JaA........78612.286
mae75........................ ........................ ..............a.........1
makhno......a....J........n...11403.636j....M...M.J.....So.....15664.4jJ........j.............5265.2
marcel Voilier..fFm...mMjJ....sS...Nd.16281.75......a..MjJjJaAs...n...29963.31..............aA........8415.125
mcallas........................ ......................d.11515...F....................155
mcpianos........mMjJjJ..........19804.211........................ ........................
mésange........................ ........m...............122........................
miatafanj..F..aA..jJ...AsSo.nNd.371072.892.........M..............1 .........MjJ............5306
MimiOne....................n...133........................ ........................
Mister_Tul................s.......1 ........................ ........................
NeoBeo........................ .......AmM.......So.....11211.909..f.....m...............2105
newteam1.J.....A..........oO....430.75............jJaAs..O....8131.625.J......................1
nobru2607...............A.....N..2105........................ ........................
Noir FoncéjJf.m............SoOnNdD23662.87jJ.......M....a....On...9788.667jJf.mMaA.M....a.........12423.5
NUNKY....mM..................210.5........................ ........................
oakwood........................ j.......................111........................
OldyNikonjJfFmMaAmMj.jJaA.SoO.Nd.3031110.367........................ ........................
Ovan.........Mj.j.aAsS..nNd.20603..fFm..AmM..............13503.846........................
oxybis.J..................nN..44210.5j...m.a.m...............10525.2.....M..................263
pacmoabjJfFmMaAmMjJ............794455.633........................ ........................
PaoloD........................ .......A.....Ja.........34214........................
Paradis...........Jj...........284........mM..............210.5........................
parkmar....................n...177........................ ........................
pauwel........................ .J......................11616........................
Péef.JfFmMaAmMj.jJa.s.oOnNd.393087.897j...m.a.m.j...a.........712217.429.J..m...................2157.5
Penn K.jJfF.MaAmMjJjJ.AsS.O.NdD624978.016.JfFmM..................1616310.188....mMaAmMjJj.a.........222129.636
Phil03.Jf.m.aAmM...J..........271415.222........................ ........................
Philippe71......................... ............jJaAs.......8202.5........................
photofragments........................ .......................D122........................
photographe33jJfFm.a..MjJjJaAs.oOnNd.1328606.515jJ...MaAm.j..J..........111069.636...FmMaAmM..............1515410.267
PLA31....................n...155........................ j.......................4287
PMT Photograhies....................n...1 ........................ ........................
Powershot..fFmMaAmMjJ.J..sSoOnNdD74680.919jJfFmM.A....jJa...o.nNdD491032.102jJfFmM.AmM.J.Ja.........32300.938
Romug..f.m..A......a.........8253.125...F..aA................3144.667..............a.........155
roro77......a...j.j.a.....nN..1120.182.....M.AmMjJ......oOn...19241.263..fFmMa.................1680.5
rsp........m...............144........................ ........................
salamander........................ ........................ j.......................11919
samoussajJfFm.aAmMjJjJa..So.nN..512645.176.J............a.........2105.......AmMjJ.JaA........271184.37
Sam_Sallung..............a.........155........................ ........................
Screwy SquirreljJf........Jj.aA.So.nN..131017.769.J..m.........a.....n...8455.625........................
Shiro_Kiba........................ ........................ jJf.....................12121
sifoto................s.......133........................ ........................
slowlow....................nNd.7213........................ ........................
sofyg75.J.Fm...................9161.778........................ ........................
SRT 101....................nNdD11544.909j...mM..m.j.jJaA..oOnNdD702934.186..fFmM...M.JjJa.........271355
Stepbystep........................ ........................ ..fF....................8141.75
Stété66........................ .......A.M..............6101.667........................
stringway......a..............N..8172.125.........MjJj...........6122........................
thierry h.JfF.......Jj.aA......d.151006.667.........M.......SoO....7527.429........................
thom18jJfFmMa.mMjJjJaAs.oOnNdD1032482.408jJ.FmMaAmMjJjJaAs.oO...D772052.662..fFmM.AmMjJj.a.........481853.854
Tiberius....m...................4102.5........................ .J......................1
Tiou..fF....m....Ja.s...nN.D321203.75.J.Fm..AmMj.jJaAs.oOn...311645.29jJ.......MjJj...........22502.273
tkosak........................ .......................D7121.714.JfFmMa....J............20422.1
Tora........................ .........M..............122........................
Trublionne....................n.d.273.5........................ ........................
tsitsa46......................d.273.5j...mM..................10272.7........................
Tulipe.JfFmMa...jJ.JaA........30501.667...................On...691.5........................
valoo21........................ .J......................12020........................
Verso92..f.....m...............3196.333.............J..........11313........................
Vinny35.J.Fm.a....J...A...OnNd.291294.448........................ ........................
vivaskull........................ ................s..On...5183.6.J....a.m.j.............5255
warnerbros....m...................13232........................ ........................
waxounet........................ ........................ ...F....................177
Wilhelm-X........................ .........M..............133........................
yano34......a.................1 ........................ ........................
zenfr.....MaAmMjJjJ.A..o..NdD1052292.181......a..MjJ......oOn..D30692.3.J........j.............252.5
zuiko........................ ........................ ..............a.........144