Vue liste des auteurs avec les statistiques par année sur les photos notées


Pseudo

Participation en 2012Photos postées en 2012Total des points en 2012Moyenne par photo en 2012Participation en 2013Photos postées en 2013Total des points en 2013Moyenne par photo en 2013Participation en 2014Photos postées en 2014Total des points en 2014Moyenne par photo en 2014
55micro........................ ........................ ...............A........1
a200tq........................ ........................ ................s.......320.667
airV........................ ....m...m....Ja..So.....15453........................
ais........................ ........................ ....................n...144
albad14........................ ..................o.....1 ........................
Aphid........................ ......a...........o.....2147.......................D2126
Aria........................ ..................o.....1 ........................
Arnaud17........................ ........................ .....................N..1
asak........................ .......................D12424jJ......................2
Aurel110........................ ..fFm...m......A......dD13221.692j..........J..a.........451.25
AXFOTO.......................D111........................ ........................
bajcljJfFm.aAmM..jJa.sSo.nN.D49420.857.J.Fm..AmMj.jJaA.SoOnNdD43841.953jJfFmMaAmMjJjJaAsSoO...D33331
belleville........................ ...F....................1 ........................
Bernadette........................ ......a.................252.5........................
bernall............j...sS....d.6345.667..f.m...................221........................
Berniquesursonrocher...................O....1 ........................ ........................
bertrand môgendre.........M...JaA.S......10454.5....................nNdD5275.4jJ.........J.JaA.S.On...181136.278
BIFALO........................ ........................ .......................D13030
bilouane.........M..............166........................ ........................
bitonio........................ .............J..........111........................
Bjfr137........................ .........MjJ.J.A....n..D19382..fFmMa.mMj..J...SoOnN..34641.882
bluesman............j...........221........................ ........................
bobwit...............A........210.5................s.......199................s..O....242
caetanajJ.FmMaAmMjJjJaAsSoOnNd.1492371.591..fFmMaA.MjJjJ......nNdD721321.833j................S......630.5
canigou.J...............SoO....23241.043........mM.............D5102...................O....1
carlinho......a.....j.aAsSoO.NdD27933.444..fFmM..mMjJj.a.......dD462104.565j..Fm..........A.S......10393.9
Carloss........................ ..............aA.S.O....1940.211........................
Carpe Diem..................oOnNd.1013413.4jJfFm.a.mM..j.aA........292117.276........................
ccedricc........................ ......a.................1 ........................
cedric5552....m...................144........................ ........................
cesar30................s.......111........................ ........................
chelmimagejJfFm.a.mMjJj...sSoOnNdD1441911.326jJfFmMaAmMjJjJ.A.SoOnNdD92710.772jJfFmMaAmMjJ.....S.OnNdD60540.9
chirp-chirp........................ ..................o.....1 ........................
ChPenne........................ ........................ ..fF.....M..............492.25
chris42800........................ ........................ .......................D155
Chrisal........................ ........................ ...........JjJ..........7152.143
chrismahynx300........................ ........................ ......................d.1
Christophe_r........................ ................s.......11313........................
ChromaStylejJ.F....................591.8........................ ........................
chtibiloute.....Ma...............dD740.571jJfFmMaAmMjJ.......OnN..511502.941..f.m................NdD121139.417
Cisco70..................o...d.22713.5j........M..............10818.1........................
Crapulos........................ ........................ ..............a..S.O....5112.2
crisclacjJfFmMaAmM..j.a..SoOnNdD2313781.636jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD2612901.111..fFmMa..Mj..JaA.S.OnNd.631031.635
didin21........................ .......A................12020........................
dirk333jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD2502601.04.JfFm...................40581.45........................
domi95........................ ........................ .................So.....4164
Dominique...F....................111........................ ........................
dorbi......aAmM..............10212.1........................ ........................
drougier.................S......144...F....................122........................
eki........................ ........................ .........M..............133
Elcha........m...............1 ........................ ........................
electron83........................ .................S......188jJf.........jJ..s..O....12524.333
Elkoï.J......................188........................ ........................
Embrun........................ .......................D1 jJf.mM.A.Mj......S.OnNdD38170.447
Enzo.R....................nN..6427..f.....................111........................
eric42........................ ........................ .....................N..4389.5
erickb........................ .................S......210.5........................
Erivale.........MjJ............7223.143........................ ........................
ERS..............a.........231.5........................ ........................
estell_e................s.......1 ........................ ........................
f-wtss........................ .J......................1 ........................
Fae59...F...........AsSoOnNd.501563.12.JfFmMa.m.j..JaAsSoOn.dD1116615.955.JfFmMaAmMj.jJaAsSo....D734836.616
Fanette68.....Ma.m.......s.o.....1140.364.......A................530.6........................
farru6........................ ........................ jJfF....m...............640.667
fedic22........................ ..................oO....4 ........................
fil33........................ .........M..............284........................
Flab....mMa..Mj..J..sSoOnNd.601031.717jJfFmMaAmM..jJ.AsSoOn...1131571.389jJfFmMaAmM.......SoOnNdD933113.344
Flo0103..............a.........11010........................ ........................
fondue.......AmMjJjJa.s..OnNdD512434.765jJ..m...m....J...S.O.N.D17482.824j...m......J.......O....8364.5
FOTAL........................ ........................ ................s.......111
Fr@nçois........................ .....................NdD3134.333jJfFmMaAmMjJj.aAsS.OnNdD441493.386
fraber2b........................ ........................ ...................O....11818
Francesco bisj.......................210.5........................ ........................
François III........................ ........................ ....................n..D2
fredofoi........................ ........................ .......A.M...J..sSoOn...18643.556
FrerefernandjJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD1132882.549jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnN.D1191831.538..f..Ma..M..........nNdD22532.409
fski........................ .J......................2 ........................
FTQLEOS........................ ....m...m........S......4164........................
Fylt........................ ........................ ........m...............111
gargouille........................ .....................N..320.667........................
gau..................o.....111........................ ........................
Gaumais........................ .J......................11818........................
gedeon44jJfFmMaAmMjJj.aAsSoOnNdD1212321.917jJfFmMaAmMjJjJ.AsSoOnNdD1152281.983jJfFmMaAmMjJj.aAsSoOnNdD822883.512
genepi38........................ jJ......................25427........................
Gepô........................ ..................o.....11919........................
gibus........................ ........................ .......................D382.667
gilda.....MaA....j...........891.125...............A.S.On.dD25843.36....mMa.mMjJjJa..SoOnNdD1153162.748
Gohei28........................ .J.F..a..........So.n.d.19713.737jJfFm.aAmM..jJ..sSoOnN.D443267.409
gone........................ ........................ ...........Jj...sSoO....13544.154
grizzly........................ .J.F.........JaAsSoOnNdD422776.595j.fFm...................291133.897
gwenolo........................ ........m...............166........................
hjta........................ ........m..............D2 j......A................221
hofber........................ .J......................133........................
houlala........................ ........................ ........mMjJjJaAsS.OnNd.1311270.969
HTCLRO......................d.12020.J......................166........................
hymage........................ ..............a.........1 ........................
Iris75........................ ........................ ..................oOnNdD211848.762
jackDa79......aA................242........................ ........................
JacqDjo.J......................133.....................N.D2105........................
jaric........................ ........................ ........m...............1
jazzfan1980............j...........1 ........................ ........................
JBD0079jJ......................10303........................ ........................
jbk77........................ ..............a...oO....5183.6........................
jcp........................ ..................o.....1 ........................
jdm.JfFmM........a......Nd.10464.6........................ ........................
jeanlucVF..................o.....7273.857........................ ........................
JeanMi92........................ ..................oO.N..331........................
jeantro........................ .........M..............1 ........................
jef7jJf.mMaAmMj.jJa.sSoOnNd.682643.882.J..mM.......Ja..SoOnNdD30591.967j..........J.J...S.....D7142
jehma...F..a............O....671.167.......A................210.5........................
jerred21........................ ..................o.....1 ........................
jff66.....................N..482.........Mj.j........Nd.12453.75j....M...M....a...o...d.8222.75
jfr........................ ....m...................11010........................
jl_54..f.m...................771........................ ........................
jm_13...............AsSo.....16322........................ ........................
jodi13.....MaAmMj...a.........30591.967........................ ........................
joujoujJfF..a....J.....SoOnNd.25522.08.JfFm.a.m.jJjJ..s.oOnN.D34692.029jJfFmMaAm.jJj.a.sSoOn.dD33591.788
Katzele..............a.........1 ........................ ........................
labune......................d.3237.667.........M.....A.......D7375.286......................dD6162.667
Laurent94........................ .............J......n...263........................
lbo19.......................D1 ........................ ........................
le TITI.....Ma.mMj.j........N..271164.296.J..........jJaAsS.O....281485.286........m.............dD10606
Lechauve........................ ...........J.........N.D11585.273........................
lelombric........................ ......a.mM........oO.Nd.12393.25.........M..j.......n..D4164
Léopoldine..fFmMaA.M..............321003.125........................ ........................
lhassa........................ ................s.oOnNdD25481.92jJ.FmMaAm...............37441.189
lick..............aA........284..............a.s.....dD41180.439.........Mj.....s.......891.125
livre...F....................1 ........................ ........................
lolounette........................ ....mMaAmMjJjJaAs.oOn.dD593796.424jJf.m...................11403.636
Lorwen.J.FmMaA......a.........311454.677........................ ........................
madras........................ .........M..jJ.AsSoOn.dD582484.276..fFmMaAmMj.j..AsSoOnNdD954324.547
mae75.....Ma...........oOn...10141.4........................ ........................
major3m.......A................12424........................ ........................
makhno..............aAsSoOnNdD57380.667jJ.FmMaA.....JaAsSoOnNd.71480.676..f.mMaA.M..j..AsS.OnN..40190.475
makhno27...........J............420.5........................ ........................
makikite........................ ..........j.j...........5244.8.................S.O.Nd.850.625
mangano........................ .J..mMa.mM.J............251064.24.......A.........S......3258.333
MANU49........................ ...........J............11818....m...................155
marcel Voilier........................ ................sSoOnNdD38812.132.JfFmMaA.MjJj..AsS.OnN..531773.34
Marckaos.......Am...............5112.2........................ ........................
mch53...........J....s.....d.12110.917.J......................530.6........................
microtom........................ .......Am......As.......11807.273........................
mimine.......................D1 ........................ ........................
Modela........................ .......................D3 j.fFmMaAm...............33501.515
NathalieBG.Jf............As.......12443.667........................ ........................
nathanpict........................ ........................ ....m...................320.667
NeoBeo....................n...22713.5....m.aAm.....a.s.......8394.875..f.mM.Am.......s.oO.Nd.20733.65
newteam1jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD922372.576.......AmMj.j.aA.SoOnNdD311434.613...FmM...M......sSoOn.d.16100.625
Nikojorj..............a.........11010........................ ........................
ninon.....M..................1 ........................ ........................
Noir Foncé.........MjJjJaAsSoOnNdD302167.2jJfFmMaAmM.JjJ..sSoOn.d.472785.915jJ..mMaAm.jJ..aA.S.OnN..393318.487
NXEX1........................ ...................O....1 ........................
oakwood........................ ................sSoO.NdD491823.714.....M..m...............362
oncidium................sSoO.NdD62781.258.......A................11131.182........................
Otaku.........MjJjJaAs.......631372.175........................ ........................
oursone.......A................188........................ ........................
pacmoabjJfFmM..mMjJjJaAsSoOnNdD1856523.524jJfFmMaAmMjJjJaAsSo...dD1587905jJfFmMaAmM..jJaAsSoOnNdD1237025.707
paikan........................ ...........J............11515........................
papypat........................ ........................ ......................d.1
parkmar......................d.1 ........................ ........................
pasukaru.....................N..144........................ ........................
Patphoto..................o...d.372.333........................ ........................
Péef........................ j.fFm..AmM..jJaA.SoOn.dD322618.156j.f.mMa.mMjJ..aAs.oOnNdD272408.889
Penn K..................SoOnN.D29923.172..f.mMa.............nNd.181176.5jJf.mM.A.M.JjJaAs...nNdD584587.897
Peupiton.....................N..111...F....................133........................
pfeu..34.................So....D4317.75........................ ........................
pfou..........j..........N..6142.333j.......................4225.5........................
ph611948........m............N..2 ........................ ........................
Phil03.....Ma.......aAsSoOnNdD711972.775jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD1324643.515.JfFmMaAmM...JaAsSoOnNdD703224.6
Philgood60...Fm.................d.661.Jf....................D7476.714........................
Philippe71......................... ........................ ..................oOnNdD17362.118
philou_m.J......................2 ........................ ........................
photo0144........mMj.............310.333........................ ........................
Phyl7........................ ..............a....O...D410.25.......A................210.5
Pierre L........................ ..................oO.N..471.75....m...................420.5
PikoBelojJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD35012493.569jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD3219412.931jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD3199773.063
PLA31...F................nN..4205........................ ................s.......10373.7
plomf........................ .JfF....................4102.5........................
poc128jJ...............SoOnN..11524.727..fF.M............o..NdD14644.571...F......j..J..sS..nN..12635.25
pourquoipas...F.M.A................4225.5.................So.n...6315.167...........J.....S.O....6538.833
PowershotjJfFmMaAmMjJjJa.sSoOnNdD1883021.606jJfFmMaAmMjJjJ.AsSoOnNdD1532001.307jJfFmM.AmMjJjJaAsSoOnNdD972192.258
RaphPict....m.........a.........210.5........m.......sSo.....10292.9..f.mMa....JjJ.A........10272.7
rbg_photographArt....m...................155........................ ........................
rens........................ .......Am......A........362........................
Romug......a......JaAsSo.nNdD18894.944....mMaAmMjJjJaAs.oOnNdD691582.29jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnN.D741952.635
roro77........................ ....m...mM.Jj..As.oO.NdD24230.958j.f.m.aAm...j......O.N.D15110.733
Runway.......A......a.........2115.5........................ .J............a...o.....4389.5
Saint-Pierre........................ jJf.....................5204........................
salamander........................ ........................ ..................o.....12222
samoussa........................ ........................ .JfFmMaAmMjJ.JaA.SoOnNdD644056.328
saxoblues................s..OnN..5234.6j.............a.........34013.333...F..a.................284
scaldes..............a.........133........................ ........................
scaz........................ ........................ ...............A.......D242
SCCL........................ .........M..............144........................
Screwy Squirrel........................ ................s.o.n.d.6162.667..fFmM.AmM.JjJ.A.S.OnNdD421854.405
serge1343........................ ........................ ....m...................122
SiouXies........................ ........................ ..................oOnN.D351012.886
Snefrou........................ ......................d.11212........................
sofyg75.....................Nd.13937.154jJf.mMaAm.........o...dD30732.433...F..............oOn...13443.385
soleiletrange...................O....1 ........................ ........................
spinup...................O.NdD1370.538..fFm.aAm....JaA..oOnN.D581272.19.J.FmM......j....SoO...D20592.95
SRT 101........................ ................s.......310.333....................nN..471.75
stef72...FmMa.m.jJjJ..sSoOnNdD50821.64jJfFm.......j...s.......24321.333.................S......166
stephaneB........................ ...................O....11313........................
stralpitech........................ .........M..............2105........................
StrangeFruit.......Am...............242........................ ........................
Strawn.........MjJj.aA........431062.465........................ ......aAm...............17482.824
SUN57...................On.dD9616.778.Jf...............o.....8293.625........................
Tadorne........................ ........................ ....................nNdD12272.25
tapri.....................Nd.210.5........................ ........................
Taxiste........................ .......A........s.......221..........j.............155
Th0mas7........................ ........................ j.......................122
thierry h........................ ..................oOn.dD12322.667jJf..M.A....jJ.A.S...N.D17482.824
thom18jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD1843601.957jJfFmMaAmMjJjJaAsSo.nNdD1383472.514.JfFmMaAmMjJjJa..SoOnNdD811662.049
TioujJ.FmMaAmMjJ.JaAsSoO.NdD1182241.898jJfFmMaAmMjJj.aA.So.nN.D1052312.2.JfF..aA.M.Jj.a..SoOnNdD591232.085
tit60.....................N.D5 ........................ ........................
tkosak........................ .......................D2 jJ..mM.................D16161
TomZeCat......................d.1 ........................ ........................
toynbee........................ .J......................231.5........................
TseTse........................ ..................o.....1 ........................
tsitsa46.....................NdD11373.364jJfFm.aAmMjJjJaAsSoOnNdD1753411.949jJfFmMa..M..j.aAs..O.Nd.42691.643
val 85........................ ........................ ................s.......144
valoo21........................ ..............a.........12020j........Mj..........N..4153.75
VCR.J.Fm............S.O.N..22652.955....m...................133........................
Verso92........................ .................S......188...................O....144
Via75........................ .JfFmMa.mM...JaAs....N..41872.122.J......................2
Vinch........................ jJ..m.a.mM.....A........22924.182........................
Vinny35........................ ........................ ..............a.sSoOnNdD26461.769
vivaldo2........................ ........................ .....................N..1
vivaskulljJfFmMaAmMjJ.JaAsSoOnNdD1183112.636jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD772172.818jJf.mMaAmMjJjJaAsSoOnNd.572764.842
vonncor......a.................1 ........................ ........................
WhiteOwl.....Ma.m........SoOn...21170.81...FmM..m...............6111.833...Fm........Ja...o.n...7314.429
xoni318.....................Nd.46015........................ ........................
Xsynchroflash.................SoO.N.D7334.714........................ ........................
Yadutaf..fFm.........a.........14412.929j.....aAmM..............1080.8........................
yann.dlc........................ .......A................12626........................
yaquinclic........................ ........................ ....................nNdD441
zenfrjJfFmMaAmMj.jJa..SoOnNdD1984902.475jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD2355162.196jJfFmMaAmMjJjJaAsSoO.NdD2816542.327
Zuya........................ ..............a.........1 ........................