Vue liste des auteurs avec les statistiques par année sur les photos notées


Pseudo

Participation en 2013Photos postées en 2013Total des points en 2013Moyenne par photo en 2013Participation en 2014Photos postées en 2014Total des points en 2014Moyenne par photo en 2014Participation en 2015Photos postées en 2015Total des points en 2015Moyenne par photo en 2015
55micro........................ ...............A........1 ........................
a200tq........................ ................s.......320.667........................
airV....m...m....Ja..So.....15453........................ .............J.A........4112.75
ais........................ ....................n...144...F..................dD6223.667
albad14..................o.....1 ........................ ........................
Aphid......a...........o.....2147.......................D2126........................
Aria..................o.....1 ........................ ........................
Arnaud17........................ .....................N..1 ....m..A...J............430.75
asak.......................D12424jJ......................2 ........................
Aurel110..fFm...m......A......dD13221.692j..........J..a.........451.25........................
bajcl.J.Fm..AmMj.jJaA.SoOnNdD43841.953jJfFmMaAmMjJjJaAsSoO...D33331.....M.....Jj..A....n.dD1480.571
belleville...F....................1 ........................ ........................
Benlo........................ ........................ ....m...................199
Bernadette......a.................252.5........................ ........................
bernall..f.m...................221........................ .................S......111
bertrand môgendre....................nNdD5275.4jJ.........J.JaA.S.On...181136.278........................
BIFALO........................ .......................D13030j.f.mM.....J............8111.375
bitonio.............J..........111........................ ........................
Bjfr137.........MjJ.J.A....n..D19382..fFmMa.mMj..J...SoOnN..34641.882....mMaAmMj...aAs.oO..dD21472.238
blibli........................ ........................ ...F.............SoOnN.D14926.571
bobwit................s.......199................s..O....242........................
boxpoc........................ ........................ ......................d.111
caetana..fFmMaA.MjJjJ......nNdD721321.833j................S......630.5........................
canigou........mM.............D5102...................O....1 ......................dD4205
carlinho..fFmM..mMjJj.a.......dD462104.565j..Fm..........A.S......10393.9...........J............242
Carloss..............aA.S.O....1940.211........................ ........................
Carpe DiemjJfFm.a.mM..j.aA........292117.276........................ ........mM..............5153
ccedricc......a.................1 ........................ ........................
Cheese........................ ........................ .Jf.mMa.mM.Jj....SoOnNdD472194.66
chelmimagejJfFmMaAmMjJjJ.A.SoOnNdD92710.772jJfFmMaAmMjJ.....S.OnNdD60540.9jJfFmM.AmMjJj...sSoOnNdD52731.404
Chiffon5A........................ ........................ .....MaAmMjJj..A.....N.D27642.37
chirp-chirp..................o.....1 ........................ ........................
ChPenne........................ ..fF.....M..............492.25...................O....294.5
chris42800........................ .......................D155...............A.....Nd.3175.667
Chrisal........................ ...........JjJ..........7152.143........................
chrismahynx300........................ ......................d.1 ........................
christian_v........................ ........................ ........m..........On.dD6162.667
Christophe_r................s.......11313........................ ........................
chtibiloutejJfFmMaAmMjJ.......OnN..511502.941..f.m................NdD121139.417..fF.............SoOnNdD161227.625
Cisco70j........M..............10818.1........................ ........................
Cosmique........................ ........................ ..................o.....111
Crapulos........................ ..............a..S.O....5112.2........................
crisclacjJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD2612901.111..fFmMa..Mj..JaA.S.OnNd.631031.635....mMa.................11100.909
derf65........................ ........................ .......................D14242
Desmo54........................ ........................ .......................D11717
didin21.......A................12020........................ ........................
dirk333.JfFm...................40581.45........................ ........................
domi95........................ .................So.....4164...F.....M...J..........1060.6
drougier...F....................122........................ ........................
eki........................ .........M..............133........................
ekta4x5........................ ........................ ........m...............273.5
electron83.................S......188jJf.........jJ..s..O....12524.333........................
Embrun.......................D1 jJf.mM.A.Mj......S.OnNdD38170.447j.f.....................10
Enzo.R..f.....................111........................ ........................
eric42........................ .....................N..4389.5..f.m.a.......aA.S..n...15674.467
erickb.................S......210.5........................ ........................
ernestophil........................ ........................ ................s.......166
f-wtss.J......................1 ........................ ........................
Fae59.JfFmMa.m.j..JaAsSoOn.dD1116615.955.JfFmMaAmMj.jJaAsSo....D734836.616jJfFm.aAmMjJj.a..S....d.443307.5
fan17........................ ........................ .....................N..3165.333
Fanette68.......A................530.6........................ ........................
farru6........................ jJfF....m...............640.667........................
fedic22..................oO....4 ........................ ........................
fil33.........M..............284........................ ........................
FlabjJfFmMaAmM..jJ.AsSoOn...1131571.389jJfFmMaAmM.......SoOnNdD933113.344jJfFmMaA..jJjJaAsSoOnN..922052.228
fonduejJ..m...m....J...S.O.N.D17482.824j...m......J.......O....8364.5........................
FOTAL........................ ................s.......111........................
foug83........................ ........................ ...............A........166
Fr@nçois.....................NdD3134.333jJfFmMaAmMjJj.aAsS.OnNdD441493.386jJf.mMaAmMjJjJaAsSoOnNdD512094.098
fraber2b........................ ...................O....11818........................
francoi........................ ........................ ........m..J............22110.5
François III........................ ....................n..D2 j..............A........242
fredofoi........................ .......A.M...J..sSoOn...18643.556..fF..a.mM.......S....dD11444
FrerefernandjJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnN.D1191831.538..f..Ma..M..........nNdD22532.409j.fFmM..................840.5
fski.J......................2 ........................ ........................
FTQLEOS....m...m........S......4164........................ .......................D11818
Fylt........................ ........m...............111........................
gargouille.....................N..320.667........................ ........................
Gaumais.J......................11818........................ ........................
Gaz74........................ ........................ .....................N..44912.25
gedeon44jJfFmMaAmMjJjJ.AsSoOnNdD1152281.983jJfFmMaAmMjJj.aAsSoOnNdD822883.512jJfFmMaAmMjJ....sSoOnNdD671131.687
genepi38jJ......................25427........................ ........................
Gepô..................o.....11919........................ ........................
gibus........................ .......................D382.667........................
gilda...............A.S.On.dD25843.36....mMa.mMjJjJa..SoOnNdD1153162.748jJfFm.aAmMjJjJaA..oOnNdD1977613.863
Gohei28.J.F..a..........So.n.d.19713.737jJfFm.aAmM..jJ..sSoOnN.D443267.409jJfFm.aA....jJaA.So.....181458.056
gone........................ ...........Jj...sSoO....13544.154........................
grizzly.J.F.........JaAsSoOnNdD422776.595j.fFm...................291133.897......aA....jJa.sS..n...413047.415
gwenolo........m...............166........................ ........................
HarryMaconeil........................ ........................ .........M..............1
hjta........m..............D2 j......A................221................sS......482
hofber.J......................133........................ ........................
houlala........................ ........mMjJjJaAsS.OnNd.1311270.969...F....m....J..........1340.308
HTCLRO.J......................166........................ ........................
hymage..............a.........1 ........................ ........................
Iris75........................ ..................oOnNdD211848.762jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD803554.438
JacqDjo.....................N.D2105........................ ........................
jaric........................ ........m...............1 ........................
jbk77..............a...oO....5183.6........................ ........................
jcp..................o.....1 ........................ ........................
JeanMi92..................oO.N..331........................ ........................
jeantro.........M..............1 ........................ ........................
jef7.J..mM.......Ja..SoOnNdD30591.967j..........J.J...S.....D7142....mMa.m............NdD25672.68
jehma.......A................210.5........................ ........................
jerred21..................o.....1 ........................ ........................
jff66.........Mj.j........Nd.12453.75j....M...M....a...o...d.8222.75....mMa.mM.J.Ja..S.O.N..161026.375
jfr....m...................11010........................ ........................
joujou.JfFm.a.m.jJjJ..s.oOnN.D34692.029jJfFmMaAm.jJj.a.sSoOn.dD33591.788j.f.mMa.mMjJjJa...oO.NdD35912.6
labune.........M.....A.......D7375.286......................dD6162.667........................
Laurent94.............J......n...263........................ ........................
le TITI.J..........jJaAsS.O....281485.286........m.............dD10606........................
Lechauve...........J.........N.D11585.273........................ ........................
lelombric......a.mM........oO.Nd.12393.25.........M..j.......n..D4164j....Ma........A........6101.667
lhassa................s.oOnNdD25481.92jJ.FmMaAm...............37441.189..............a.........11010
lick..............a.s.....dD41180.439.........Mj.....s.......891.125........................
lolounette....mMaAmMjJjJaAs.oOn.dD593796.424jJf.m...................11403.636........................
madras.........M..jJ.AsSoOn.dD582484.276..fFmMaAmMj.j..AsSoOnNdD954324.547jJfF..aAmMjJjJ...So.n.dD713454.859
Madtraphoto........................ ........................ j.......................11313
makhnojJ.FmMaA.....JaAsSoOnNd.71480.676..f.mMaA.M..j..AsS.OnN..40190.475.J.FmM...M....aAs.oO..dD48801.667
makikite..........j.j...........5244.8.................S.O.Nd.850.625.........M..............1
mangano.J..mMa.mM.J............251064.24.......A.........S......3258.333....m...................177
MANU49...........J............11818....m...................155........................
marcel Voilier................sSoOnNdD38812.132.JfFmMaA.MjJj..AsS.OnN..531773.34........................
mch53.J......................530.6........................ ........................
Mickmac........................ ........................ ................s.......2105
microtom.......Am......As.......11807.273........................ ........................
Modela.......................D3 j.fFmMaAm...............33501.515........................
nathanpict........................ ....m...................320.667........................
NeoBeo....m.aAm.....a.s.......8394.875..f.mM.Am.......s.oO.Nd.20733.65........m...............155
newteam1.......AmMj.j.aA.SoOnNdD311434.613...FmM...M......sSoOn.d.16100.625..f...a.mM.....AsS.OnN..11433.909
Noir FoncéjJfFmMaAmM.JjJ..sSoOn.d.472785.915jJ..mMaAm.jJ..aA.S.OnN..393318.487jJfFm.a.mM.Jj.a.s..On..D442285.182
NXEX1...................O....1 ........................ ........................
oakwood................sSoO.NdD491823.714.....M..m...............362....mMaAmMjJ........nNdD451824.044
olivierrychner........................ ........................ .......................D273.5
oncidium.......A................11131.182........................ ........................
Otaku........................ ........................ ...F....................12231.917
Ovan........................ ........................ .....................N..1
P.Boyer........................ ........................ ................s.......1
pacmoabjJfFmMaAmMjJjJaAsSo...dD1587905jJfFmMaAmM..jJaAsSoOnNdD1237025.707jJfFm..A.......AsSoO.NdD824905.976
paikan...........J............11515........................ ........................
papypat........................ ......................d.1 ........................
Péefj.fFm..AmM..jJaA.SoOn.dD322618.156j.f.mMa.mMjJ..aAs.oOnNdD272408.889.JfFm.a.mMjJjJaAsSo..NdD3136011.613
Penn K...f.mMa.............nNd.181176.5jJf.mM.A.M.JjJaAs...nNdD584587.897jJf.mMaAmM.JjJ.AsSo.nN..655147.908
Peupiton...F....................133........................ ........................
pfouj.......................4225.5........................ ........................
Phil03jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD1324643.515.JfFmMaAmM...JaAsSoOnNdD703224.6jJfFmM.AmMjJjJaAs..OnN..421964.667
Philgood60.Jf....................D7476.714........................ ........................
Philippe71......................... ..................oOnNdD17362.118jJfFmMaAmM...J..........321083.375
philo_marche........................ ........................ ..............a.........11717
photographe33........................ ........................ .....MaAmMjJjJaAsSoOnNdD1649175.591
Phyl7..............a....O...D410.25.......A................210.5........................
Pierre L..................oO.N..471.75....m...................420.5........................
PikoBelojJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD3219412.931jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD3199773.063jJfFmMa.................982242.286
PLA31........................ ................s.......10373.7.....M..................210.5
plomf.JfF....................4102.5........................ ........................
poc128..fF.M............o..NdD14644.571...F......j..J..sS..nN..12635.25........................
pourquoipas.................So.n...6315.167...........J.....S.O....6538.833j.fF.....Mj.............5153
PowershotjJfFmMaAmMjJjJ.AsSoOnNdD1532001.307jJfFmM.AmMjJjJaAsSoOnNdD972192.258jJf.mMaAmMjJjJaAsSoO.NdD63831.317
rail77........................ ........................ ...................O....252.5
RaphPict........m.......sSo.....10292.9..f.mMa....JjJ.A........10272.7........................
rens.......Am......A........362........................ ........................
Romug....mMaAmMjJjJaAs.oOnNdD691582.29jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnN.D741952.635jJfFmMaAmMjJjJaAsSoO.NdD581773.052
roro77....m...mM.Jj..As.oO.NdD24230.958j.f.m.aAm...j......O.N.D15110.733........mM..jJaA.SoOnNdD33591.788
rsp........................ ........................ ........mM..............252.5
Runway........................ .J............a...o.....4389.5........................
Saint-PierrejJf.....................5204........................ ........................
salamander........................ ..................o.....12222........................
samoussa........................ .JfFmMaAmMjJ.JaA.SoOnNdD644056.328jJfFmMaAmMjJjJaAs.oOnNdD642984.656
saxobluesj.............a.........34013.333...F..a.................284........................
scaz........................ ...............A.......D242j.......................133
SCCL.........M..............144........................ ........................
Screwy Squirrel................s.o.n.d.6162.667..fFmM.AmM.JjJ.A.S.OnNdD421854.405..f.mMaAm.jJ..aAsSo...dD17764.471
serge1343........................ ....m...................122........................
SiouXies........................ ..................oOnN.D351012.886........................
Snefrou......................d.11212........................ ........................
sofyg75jJf.mMaAm.........o...dD30732.433...F..............oOn...13443.385....mM...............N..581.6
spinup..fFm.aAm....JaA..oOnN.D581272.19.J.FmM......j....SoO...D20592.95....mMaA.MjJj.....o..N..281505.357
SRT 101................s.......310.333....................nN..471.75......a............On.dD11423.818
stef72jJfFm.......j...s.......24321.333.................S......166........................
stephaneB...................O....11313........................ ........................
stralpitech.........M..............2105........................ ........................
Strawn........................ ......aAm...............17482.824........................
SUN57.Jf...............o.....8293.625........................ ........................
Tadorne........................ ....................nNdD12272.25jJf..M..................960.667
Taxiste.......A........s.......221..........j.............155........................
Th0mas7........................ j.......................122........................
thierry h..................oOn.dD12322.667jJf..M.A....jJ.A.S...N.D17482.824j.f.mM...M..j..AsSoOnNdD321554.844
thom18jJfFmMaAmMjJjJaAsSo.nNdD1383472.514.JfFmMaAmMjJjJa..SoOnNdD811662.049jJfFm.aAmMjJjJaAsSoOnNdD1341891.41
TioujJfFmMaAmMjJj.aA.So.nN.D1052312.2.JfF..aA.M.Jj.a..SoOnNdD591232.085jJf.mMa.mM.J.J.As..O.NdD35571.629
tkosak.......................D2 jJ..mM.................D16161jJf...a.................8212.625
toynbee.J......................231.5........................ ........................
TseTse..................o.....1 ........................ ........................
tsitsa46jJfFm.aAmMjJjJaAsSoOnNdD1753411.949jJfFmMa..M..j.aAs..O.Nd.42691.643..f.mMa.mM......sS...NdD29190.655
val 85........................ ................s.......144........................
valoo21..............a.........12020j........Mj..........N..4153.75........................
VCR....m...................133........................ ........................
Verso92.................S......188...................O....144......a.....j...........4307.5
Via75.JfFmMa.mM...JaAs....N..41872.122.J......................2 ........................
VinchjJ..m.a.mM.....A........22924.182........................ ........................
Vinny35........................ ..............a.sSoOnNdD26461.769jJfFmMaAmM.JjJaAsSoOnNdD972332.402
vivaldo2........................ .....................N..1 ........................
vivaskulljJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD772172.818jJf.mMaAmMjJjJaAsSoOnNd.572764.842jJ.FmMaAm......As..OnN.D19723.789
WhiteOwl...FmM..m...............6111.833...Fm........Ja...o.n...7314.429........................
Yadutafj.....aAmM..............1080.8........................ ........................
yann.dlc.......A................12626........................ ........................
yaquinclic........................ ....................nNdD441......a.....j...........33110.333
zenfrjJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD2355162.196jJfFmMaAmMjJjJaAsSoO.NdD2816542.327jJf.mMaAmMjJjJaAsSoOnNdD2314872.108
Zuya..............a.........1 ........................ ........................