Vue liste des auteurs avec les statistiques par année sur les photos notées


Pseudo

Participation en 2014Photos postées en 2014Total des points en 2014Moyenne par photo en 2014Participation en 2015Photos postées en 2015Total des points en 2015Moyenne par photo en 2015Participation en 2016Photos postées en 2016Total des points en 2016Moyenne par photo en 2016
55micro...............A........1 ........................ ........................
a200tq................s.......320.667........................ ........................
airV........................ .............J.A........4112.75........................
ais....................n...144...F..................dD6223.667.............J....o.n.dD18593.278
akkarin........................ ........................ ................sSoO.N..6599.833
Alain 91........................ ........................ ..........j.............111
Aphid.......................D2126........................ ................s.......1
Arnaud17.....................N..1 ....m..A...J............430.75........................
asakjJ......................2 ........................ ........................
Aurel110j..........J..a.........451.25........................ ........................
bajcljJfFmMaAmMjJjJaAsSoO...D33331.....M.....Jj..A....n.dD1480.571j...mM.AmMjJjJ.A.SoO....22421.909
Benlo........................ ....m...................199........................
bernall........................ .................S......111...........J..........d.11131.182
bertrand môgendrejJ.........J.JaA.S.On...181136.278........................ ........................
berzip........................ ........................ ...................O....144
BIFALO.......................D13030j.f.mM.....J............8111.375......................d.252.5
Bjfr137..fFmMa.mMj..J...SoOnN..34641.882....mMaAmMj...aAs.oO..dD21472.238..........jJ.JaAsSoOnNdD251214.84
blibli........................ ...F.............SoOnN.D14926.571......a.m.jJ..a.s.o.nN..1618511.563
bobwit................s..O....242........................ ........................
Bountymin........................ ........................ ...................OnN..37625.333
boxpoc........................ ......................d.111........................
B_M........................ ........................ ...................O....273.5
caetanaj................S......630.5........................ .....M..................2168
canigou...................O....1 ......................dD4205........................
carlinhoj..Fm..........A.S......10393.9...........J............242........................
Carpe Diem........................ ........mM..............5153........................
Cheese........................ .Jf.mMa.mM.Jj....SoOnNdD472194.66jJfFmMaAmMjJ.J..s..OnNdD652113.246
chelmimagejJfFmMaAmMjJ.....S.OnNdD60540.9jJfFmM.AmMjJj...sSoOnNdD52731.404jJfFmMaAmMjJj....SoOnNdD93790.849
Chiffon5A........................ .....MaAmMjJj..A.....N.D27642.37....m...................122
chirp-chirp........................ ........................ ...................O....133
ChPenne..fF.....M..............492.25...................O....294.5........................
chris42800.......................D155...............A.....Nd.3175.667..................oO....3196.333
Chrisal...........JjJ..........7152.143........................ ........................
chrismahynx300......................d.1 ........................ ........................
christian_v........................ ........m..........On.dD6162.667..fF...A.M.........On...7324.571
chtibiloute..f.m................NdD121139.417..fF.............SoOnNdD161227.625........mM.......SoO.NdD181649.111
Clic-Clac 51........................ ........................ ............jJa...oO.N..181186.556
Cosmique........................ ..................o.....111........................
Crapulos..............a..S.O....5112.2........................ ........................
crisclac..fFmMa..Mj..JaA.S.OnNd.631031.635....mMa.................11100.909........m..J............242
cul de bouteille........................ ........................ ............j...........122
cyril17........................ ........................ .............JaA...O...D6589.667
danielk........................ ........................ .............J..........111
derf65........................ .......................D14242jJ..mM..m...............1012812.8
Desmo54........................ .......................D11717j..F.....M..............3268.667
didier1717........................ ........................ ............j........N..441
dom35........................ ........................ .......................D188
domi95.................So.....4164...F.....M...J..........1060.6........m.jJj.........d.10101
Ecureuil72........................ ........................ .......................D210.5
eki.........M..............133........................ ........................
ekta4x5........................ ........m...............273.5........................
electron83jJf.........jJ..s..O....12524.333........................ ........................
EmbrunjJf.mM.A.Mj......S.OnNdD38170.447j.f.....................10 ........................
eric42.....................N..4389.5..f.m.a.......aA.S..n...15674.467............jJ..........8172.125
ernestophil........................ ................s.......166........................
Eryk........................ ........................ ...................O....11111
Fae59.JfFmMaAmMj.jJaAsSo....D734836.616jJfFm.aAmMjJj.a..S....d.443307.5.........Mj.j.a........D79613.714
fan17........................ .....................N..3165.333........................
farru6jJfF....m...............640.667........................ ........................
FlabjJfFmMaAmM.......SoOnNdD933113.344jJfFmMaA..jJjJaAsSoOnN..922052.228jJ.FmMaAmMjJjJaA.SoOnNdD1072492.327
fonduej...m......J.......O....8364.5........................ ........................
FOTAL................s.......111........................ ........................
fotomas........................ ........................ ..........jJ............320.667
foug83........................ ...............A........166........................
Fr@nçoisjJfFmMaAmMjJj.aAsS.OnNdD441493.386jJf.mMaAmMjJjJaAsSoOnNdD512094.098jJfF..aAmMjJjJaAs.oO.NdD312227.161
fraber2b...................O....11818........................ ........................
francoi........................ ........m..J............22110.5...........JjJa..So.n...1014814.8
François III....................n..D2 j..............A........242.J......................231.5
fredofoi.......A.M...J..sSoOn...18643.556..fF..a.mM.......S....dD11444.JfF....m......AsS......171096.412
Frerefernand..f..Ma..M..........nNdD22532.409j.fFmM..................840.5........................
FTQLEOS........................ .......................D11818........................
Fylt........m...............111........................ ........................
Gaz74........................ .....................N..44912.25........................
gedeon44jJfFmMaAmMjJj.aAsSoOnNdD822883.512jJfFmMaAmMjJ....sSoOnNdD671131.687jJfF..a.mMjJ............22221
gibus.......................D382.667........................ ........................
gilda....mMa.mMjJjJa..SoOnNdD1153162.748jJfFm.aAmMjJjJaA..oOnNdD1977613.863jJfFmMaAm.jJjJ..s.oOnNdD1788124.562
Gohei28jJfFm.aAmM..jJ..sSoOnN.D443267.409jJfFm.aA....jJaA.So.....181458.056jJ.Fm.....jJ...AsS......141148.143
gone...........Jj...sSoO....13544.154........................ ........................
grizzlyj.fFm...................291133.897......aA....jJa.sS..n...413047.415j.......................231.5
GUY........................ ........................ ................s.......122
HarryMaconeil........................ .........M..............1 ........................
Hic........................ ........................ ........mMjJjJa..S.O.N.D17653.824
hjtaj......A................221................sS......482......aAm...............650.833
houlala........mMjJjJaAsS.OnNd.1311270.969...F....m....J..........1340.308...Fm........J..........8263.25
Inka........................ ........................ .........M..............133
Iris75..................oOnNdD211848.762jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD803554.438j...mM..mMjJjJ.AsSoOnNdD674476.672
jaric........m...............1 ........................ ...F....................155
Jaydee........................ ........................ ..................o.....12222
Jc......................... ........................ ..........j.............1
jdm........................ ........................ j.........j.............294.5
Jean345........................ ........................ ...........J............1
jeanlucVF........................ ........................ j..........Jj.....o.....7426
jef7j..........J.J...S.....D7142....mMa.m............NdD25672.68jJ.....A...J..........d.14412.929
Jey350........................ ........................ ...............AsSoOnNdD221135.136
jff66j....M...M....a...o...d.8222.75....mMa.mM.J.Ja..S.O.N..161026.375.............J..sS....d.7628.857
JFG54........................ ........................ ..................oOnNd.22442
jl_54........................ ........................ ........m...............15332.2
joujoujJfFmMaAm.jJj.a.sSoOn.dD33591.788j.f.mMa.mMjJjJa...oO.NdD35912.6jJ.Fm.aAmMjJ..aA..oOn.dD591322.237
JPB36........................ ........................ ...........J.......O....242
kermiten80........................ ........................ ................s.......4205
kikan74........................ ........................ .................SoOnNdD1450.357
labune......................dD6162.667........................ ........................
Laure-Anh........................ ........................ .....M..................133
le TITI........m.............dD10606........................ ........................
Lechauve........................ ........................ ................s.o.....33210.667
LeFujiste........................ ........................ .....................N..12424
lelombric.........M..j.......n..D4164j....Ma........A........6101.667............jJ....oOnNd.141128
lhassajJ.FmMaAm...............37441.189..............a.........11010........................
lick.........Mj.....s.......891.125........................ .....................N..263
lolounettejJf.m...................11403.636........................ ........................
Lonik........................ ........................ .......................D111
LOUMI........................ ........................ ..........jJjJa.sSoOnN..19884.632
macarel12........................ ........................ .............J..........111
madras..fFmMaAmMj.j..AsSoOnNdD954324.547jJfF..aAmMjJjJ...So.n.dD713454.859jJ.FmMa.m..JjJaAsSoOnNdD532254.245
Madtraphoto........................ j.......................11313........................
makhno..f.mMaA.M..j..AsS.OnN..40190.475.J.FmM...M....aAs.oO..dD48801.667.....M.Am..J..a.s..On..D18160.889
makikite.................S.O.Nd.850.625.........M..............1 ...........Jj...........2168
mangano.......A.........S......3258.333....m...................177........................
MANU49....m...................155........................ ........................
marcel Voilier.JfFmMaA.MjJj..AsS.OnN..531773.34........................ .............J.AsSoOnNd.351323.771
marco56........................ ........................ ....m...................166
Matbess........................ ........................ .............JaAs.o..N..13786
miatafan........................ ........................ ...........J......oOnN.D9202.222
Mickmac........................ ................s.......2105........................
microtom........................ ........................ ........m...............155
MikeMeilleur........................ ........................ ......aAmM..............6528.667
Modelaj.fFmMaAm...............33501.515........................ ........................
mourad........................ ........................ .............J..........1
nathanpict....m...................320.667........................ ........................
NeoBeo..f.mM.Am.......s.oO.Nd.20733.65........m...............155...Fm.........aA.......D7334.714
newteam1...FmM...M......sSoOn.d.16100.625..f...a.mM.....AsS.OnN..11433.909....m....MjJ.........NdD14221.571
nobru2607........................ ........................ ...........J.J..sS......10959.5
Noir FoncéjJ..mMaAm.jJ..aA.S.OnN..393318.487jJfFm.a.mM.Jj.a.s..On..D442285.182jJ......mMjJjJ...SoOn.dD251114.44
noodles........................ ........................ .............J..........133
NotDeadYet........................ ........................ ..........j.............133
NUNKY........................ ........................ ........m...............111
oakwood.....M..m...............362....mMaAmMjJ........nNdD451824.044.Jf.....m...............7253.571
OldyNikon........................ ........................ .............JaAsSoOnN.D262218.5
olivierrychner........................ .......................D273.5j.......................1
Otaku........................ ...F....................12231.917........................
Ovan........................ .....................N..1 ........................
P.Boyer........................ ................s.......1 ........................
pacmoabjJfFmMaAmM..jJaAsSoOnNdD1237025.707jJfFm..A.......AsSoO.NdD824905.976.J.FmM....j............D11726.545
papypat......................d.1 ........................ ........................
Paradis........................ ........................ ...........J........n...382.667
Patlaine........................ ........................ ..........j.............11313
Péefj.f.mMa.mMjJ..aAs.oOnNdD272408.889.JfFm.a.mMjJjJaAsSo..NdD3136011.613j..FmM..mMjJjJ.As..O...D322868.938
Penn K.jJf.mM.A.M.JjJaAs...nNdD584587.897jJf.mMaAmM.JjJ.AsSo.nN..655147.908...FmMaAmMjJjJa..So.....3337411.333
Phil03.JfFmMaAmM...JaAsSoOnNdD703224.6jJfFmM.AmMjJjJaAs..OnN..421964.667jJfFmMaAmMjJ.J.A..oOn...463186.913
Philippe71...................oOnNdD17362.118jJfFmMaAmM...J..........321083.375jJfFmMaAmMjJjJaA........25983.92
philo_marche........................ ..............a.........11717.............J..........133
photographe33........................ .....MaAmMjJjJaAsSoOnNdD1649175.591jJfFmMa.mM.JjJaAsSoOnNdD1166685.759
photophil34........................ ........................ ..................oO....2
Phyl7.......A................210.5........................ ........................
Pierre L....m...................420.5........................ ........................
PikoBelojJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD3199773.063jJfFmMa.................982242.286........................
PLA31................s.......10373.7.....M..................210.5........................
poc128...F......j..J..sS..nN..12635.25........................ ........................
pourquoipas...........J.....S.O....6538.833j.fF.....Mj.............5153........................
PowershotjJfFmM.AmMjJjJaAsSoOnNdD972192.258jJf.mMaAmMjJjJaAsSoO.NdD63831.317j.fFmMaAmMjJjJa..SoO..d.50841.68
PYEMA........................ ........................ ..........jJ............2
RADO........................ ........................ ..........j.............310.333
rail77........................ ...................O....252.5........................
RaphPict..f.mMa....JjJ.A........10272.7........................ ........................
RomugjJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnN.D741952.635jJfFmMaAmMjJjJaAsSoO.NdD581773.052jJfF.M..m.j.jJaA...O....271174.333
roro77j.f.m.aAm...j......O.N.D15110.733........mM..jJaA.SoOnNdD33591.788...FmMa.mMjJjJ..s.oO..dD40832.075
rsp........................ ........mM..............252.5........................
Runway.J............a...o.....4389.5........................ ........................
salamander..................o.....12222........................ ........................
samoussa.JfFmMaAmMjJ.JaA.SoOnNdD644056.328jJfFmMaAmMjJjJaAs.oOnNdD642984.656jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD1144153.64
saxoblues...F..a.................284........................ ........................
scaz...............A.......D242j.......................133........................
Screwy Squirrel..fFmM.AmM.JjJ.A.S.OnNdD421854.405..f.mMaAm.jJ..aAsSo...dD17764.471jJ.F..a...jJ.J...S.O..dD15885.867
serge1343....m...................122........................ ........................
SiouXies..................oOnN.D351012.886........................ ........................
sofyg75...F..............oOn...13443.385....mM...............N..581.6..................oO.NdD1011911.9
spinup.J.FmM......j....SoO...D20592.95....mMaA.MjJj.....o..N..281505.357...F....................11818
SRT 101....................nN..471.75......a............On.dD11423.818......a...j.............461.5
stef72.................S......166........................ ........................
Strawn......aAm...............17482.824........................ ........................
stringway........................ ........................ ..........jJ.......O....3248
supereros........................ ........................ .......Am..Jj...........4164
Tadorne....................nNdD12272.25jJf..M..................960.667........................
Taxiste..........j.............155........................ ........................
Th0mas7j.......................122........................ ........................
thierry hjJf..M.A....jJ.A.S...N.D17482.824j.f.mM...M..j..AsSoOnNdD321554.844.JfF..a.mMj.jJ.As.oO.N.D372667.189
thom18.JfFmMaAmMjJjJa..SoOnNdD811662.049jJfFm.aAmMjJjJaAsSoOnNdD1341891.41jJfF..a.mM.Jj.aAsS.OnNdD961871.948
Tiberius........................ ........................ ......................d.4164
Tiou.JfF..aA.M.Jj.a..SoOnNdD591232.085jJf.mMa.mM.J.J.As..O.NdD35571.629...F.M..mMjJjJ..s.oO..dD26461.769
tkosakjJ..mM.................D16161jJf...a.................8212.625..........jJjJ....o.....21221.048
Tora........................ ........................ .............J.....O....4112.75
tsitsa46jJfFmMa..M..j.aAs..O.Nd.42691.643..f.mMa.mM......sS...NdD29190.655...Fm...m.jJ.Ja.........19201.053
val 85................s.......144........................ ........................
valoo21j........Mj..........N..4153.75........................ ............j...........210.5
Verso92...................O....144......a.....j...........4307.5..........jJjJ.......Nd.161207.5
Via75.J......................2 ........................ ........................
Vinny35..............a.sSoOnNdD26461.769jJfFmMaAmM.JjJaAsSoOnNdD972332.402jJfFmMaAmMjJjJ.AsSoOnNdD862312.686
vivaldo2.....................N..1 ........................ ........................
vivaskulljJf.mMaAmMjJjJaAsSoOnNd.572764.842jJ.FmMaAm......As..OnN.D19723.789...Fm.......jJ..........7152.143
warnerbros........................ ........................ ...........J............111
WhiteOwl...Fm........Ja...o.n...7314.429........................ ........................
Willis The Pimp........................ ........................ ............jJ..........3175.667
yaquinclic....................nNdD441......a.....j...........33110.333........................
zan258........................ ........................ .......................D1
zenfrjJfFmMaAmMjJjJaAsSoO.NdD2816542.327jJf.mMaAmMjJjJaAsSoOnNdD2314872.108jJ.Fm...mMjJjJaAs.oOn...482234.646
Znort........................ ........................ ....................n...11313