Vue liste des auteurs avec les statistiques par année sur les photos notées


Pseudo

Participation en 2015Photos postées en 2015Total des points en 2015Moyenne par photo en 2015Participation en 2016Photos postées en 2016Total des points en 2016Moyenne par photo en 2016Participation en 2017Photos postées en 2017Total des points en 2017Moyenne par photo en 2017
a200tq........................ ........................ ...............A........111
airV.............J.A........4112.75........................ ........................
ais...F..................dD6223.667.............J....o.n.dD18593.278........................
akkarin........................ ................sSoO.N..6599.833........................
Alain 91........................ ..........j.............111........................
Aphid........................ ................s.......1 ........................
arbre35........................ ........................ ..................o.n...242
Arnaud17....m..A...J............430.75........................ ........................
Avincart........................ ........................ .............J..........166
bajcl.....M.....Jj..A....n.dD1480.571j...mM.AmMjJjJ.A.SoO....22421.909........................
barberaz........................ ........................ ....................n...11111
Benlo....m...................199........................ ........................
bernall.................S......111...........J..........d.11131.182.............J.......NdD11161.455
berzip........................ ...................O....144........................
BIFALOj.f.mM.....J............8111.375......................d.252.5........................
Bjfr137....mMaAmMj...aAs.oO..dD21472.238..........jJ.JaAsSoOnNdD251214.84jJfF.M.A.MjJjJaAs.oOnNdD492344.776
blibli...F.............SoOnN.D14926.571......a.m.jJ..a.s.o.nN..1618511.563..fFmMaA..jJj.aAs..O.Nd.261897.269
bluemesa........................ ........................ .............Ja.........55310.6
Bountymin........................ ...................OnN..37625.333........................
boxpoc......................d.111........................ ........................
brisco........................ ........................ ....m..A.Mj.............46416
B_M........................ ...................O....273.5........................
caetana........................ .....M..................2168.....MaA................3103.333
canigou......................dD4205........................ ........................
carlinho...........J............242........................ ........................
Carpe Diem........mM..............5153........................ ........................
Cheese.Jf.mMa.mM.Jj....SoOnNdD472194.66jJfFmMaAmMjJ.J..s..OnNdD652113.246....m.aA.MjJjJ.AsSoOnN..541783.296
chelmimagejJfFmM.AmMjJj...sSoOnNdD52731.404jJfFmMaAmMjJj....SoOnNdD93790.849jJfF....m..J..a....OnNdD36170.472
Cheps........................ ........................ .J......................1
Chiffon5A.....MaAmMjJj..A.....N.D27642.37....m...................122........................
chirp-chirp........................ ...................O....133..fFm...................3279
ChPenne...................O....294.5........................ ........................
chris42800...............A.....Nd.3175.667..................oO....3196.333........................
christian_v........m..........On.dD6162.667..fF...A.M.........On...7324.571j.f...a...j.jJ..........12231.917
chtibiloute..fF.............SoOnNdD161227.625........mM.......SoO.NdD181649.111.J....aA.MjJjJa....OnNd.32862.688
Clic-Clac 51........................ ............jJa...oO.N..181186.556........................
Cloada........................ ........................ ....................nNd.8222.75
Cosmique..................o.....111........................ ........................
crisclac....mMa.................11100.909........m..J............242........................
cul de bouteille........................ ............j...........122........................
cyril17........................ .............JaA...O...D6589.667........................
danielk........................ .............J..........111........................
dArtagnan........................ ........................ .....MaAmMjJjJ..s.......12131.083
derf65.......................D14242jJ..mM..m...............1012812.8........................
Desmo54.......................D11717j..F.....M..............3268.667........................
didier1717........................ ............j........N..441........................
DOC 74........................ ........................ ....................nNdD11393.545
dom35........................ .......................D188......a........A...O....5326.4
domi95...F.....M...J..........1060.6........m.jJj.........d.10101......a........A.....N..4174.25
domingo........................ ........................ ....m...................111
DUNUM........................ ........................ ..........j.jJaAsSoOnNd.222109.545
Ecureuil72........................ .......................D210.5.J.F....................1020.2
ekta4x5........m...............273.5........................ ........................
electron83........................ ........................ ..........j...aA....n.d.13221.692
Embrunj.f.....................10 ........................ ........................
eric42..f.m.a.......aA.S..n...15674.467............jJ..........8172.125.Jf.....................22814
ernestophil................s.......166........................ ....m...................1
Eryk........................ ...................O....11111..fFm....M...J.A....n...12605
Fae59jJfFm.aAmMjJj.a..S....d.443307.5.........Mj.j.a........D79613.714.Jf.....................8273.375
fan17.....................N..3165.333........................ ........................
FlabjJfFmMaA..jJjJaAsSoOnN..922052.228jJ.FmMaAmMjJjJaA.SoOnNdD1072492.327jJfFmMaAmMjJjJ.AsSoOnNdD1072692.514
foich........................ ........................ ...F....................122
fotomas........................ ..........jJ............320.667........................
foug83...............A........166........................ ........................
Fr@nçoisjJf.mMaAmMjJjJaAsSoOnNdD512094.098jJfF..aAmMjJjJaAs.oO.NdD312227.161.JfFmMaAmMj..J.AsSoOn.dD291434.931
francoi........m..J............22110.5...........JjJa..So.n...1014814.8....m..Am...jJa.........7537.571
François IIIj..............A........242.J......................231.5........................
fredofoi..fF..a.mM.......S....dD11444.JfF....m......AsS......171096.412.................S......24020
Frerefernandj.fFmM..................840.5........................ ............jJaAsS.OnNd.32621.938
FTQLEOS.......................D11818........................ ........................
Gaz74.....................N..44912.25........................ ........................
gedeon44jJfFmMaAmMjJ....sSoOnNdD671131.687jJfF..a.mMjJ............22221........................
gildajJfFm.aAmMjJjJaA..oOnNdD1977613.863jJfFmMaAm.jJjJ..s.oOnNdD1788124.562jJfFmMaAmM...JaA..oOnNdD954634.874
Gohei28jJfFm.aA....jJaA.So.....181458.056jJ.Fm.....jJ...AsS......141148.143........................
Grichard........................ ........................ ........mMj.jJ.......N..11252.273
grizzly......aA....jJa.sS..n...413047.415j.......................231.5........m.jJ.J........dD261294.962
GUY........................ ................s.......122........................
HarryMaconeil.........M..............1 ........................ ........................
Hic........................ ........mMjJjJa..S.O.N.D17653.824jJf.mM..m...j..AsS.O.N..16442.75
High_ju........................ ........................ jJfFm....M....a.........10171.7
hjta................sS......482......aAm...............650.833........................
houlala...F....m....J..........1340.308...Fm........J..........8263.25........................
Inka........................ .........M..............133........................
Iris75jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD803554.438j...mM..mMjJjJ.AsSoOnNdD674476.672jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD1128057.188
jaric........................ ...F....................155........................
Jaydee........................ ..................o.....12222........................
Jc......................... ..........j.............1 ........................
jdm........................ j.........j.............294.5........................
Jean345........................ ...........J............1 ........................
jeanlucVF........................ j..........Jj.....o.....7426........................
jeanray........................ ........................ ......................dD68313.833
jef7....mMa.m............NdD25672.68jJ.....A...J..........d.14412.929.J..mMaAm.jJ.JaA.S.OnNd.521302.5
Jey350........................ ...............AsSoOnNdD221135.136jJf.mM.AmMjJj.aAsSoOnNdD422746.524
jff66....mMa.mM.J.Ja..S.O.N..161026.375.............J..sS....d.7628.857......a...jJ.......OnNd.11817.364
JFG54........................ ..................oOnNd.22442............jJa..SoOnNd.23562.435
jl_54........................ ........m...............15332.2........................
jorique........................ ........................ ...FmMa.m.j....A....n.d.31441.419
joujouj.f.mMa.mMjJjJa...oO.NdD35912.6jJ.Fm.aAmMjJ..aA..oOn.dD591322.237.JfFmMa.mMjJjJaAsS.OnNd.561061.893
JPB36........................ ...........J.......O....242........................
kermiten80........................ ................s.......4205....m...................1
kikan74........................ .................SoOnNdD1450.357jJfF..aAmM...JaAs..On...28361.286
Laure-Anh........................ .....M..................133........................
Lechauve........................ ................s.o.....33210.667........................
LeFujiste........................ .....................N..12424........................
lelombricj....Ma........A........6101.667............jJ....oOnNd.141128jJf.mMa.................10333.3
lhassa..............a.........11010........................ ........................
lick........................ .....................N..263..........j.............22311.5
Lonik........................ .......................D111........................
LOUMI........................ ..........jJjJa.sSoOnN..19884.632...................O....372.333
macarel12........................ .............J..........111........................
madrasjJfF..aAmMjJjJ...So.n.dD713454.859jJ.FmMa.m..JjJaAsSoOnNdD532254.245........................
Madtraphotoj.......................11313........................ ........................
makhno.J.FmM...M....aAs.oO..dD48801.667.....M.Am..J..a.s..On..D18160.889......a....J........n...11403.636
makikite.........M..............1 ...........Jj...........2168........................
mangano....m...................177........................ ........................
marcel Voilier........................ .............J.AsSoOnNd.351323.771..fFm...mMjJ....sS...Nd.16281.75
marco56........................ ....m...................166........................
Matbess........................ .............JaAs.o..N..13786........................
mcpianos........................ ........................ ........mMjJjJ..........19804.211
miatafan........................ ...........J......oOnN.D9202.222j..F..aA..jJ...AsSo.nNd.371072.892
Mickmac................s.......2105........................ ........................
microtom........................ ........m...............155........................
MikeMeilleur........................ ......aAmM..............6528.667........................
MimiOne........................ ........................ ....................n...133
Mister_Tul........................ ........................ ................s.......1
mourad........................ .............J..........1 ........................
NeoBeo........m...............155...Fm.........aA.......D7334.714........................
newteam1..f...a.mM.....AsS.OnN..11433.909....m....MjJ.........NdD14221.571.J.....A..........oO....430.75
nobru2607........................ ...........J.J..sS......10959.5...............A.....N..2105
Noir FoncéjJfFm.a.mM.Jj.a.s..On..D442285.182jJ......mMjJjJ...SoOn.dD251114.44jJf.m............SoOnNdD23662.87
noodles........................ .............J..........133........................
NotDeadYet........................ ..........j.............133........................
NUNKY........................ ........m...............111....mM..................210.5
oakwood....mMaAmMjJ........nNdD451824.044.Jf.....m...............7253.571........................
OldyNikon........................ .............JaAsSoOnN.D262218.5jJfFmMaAmMj.jJaA.SoO.Nd.3031110.367
olivierrychner.......................D273.5j.......................1 ........................
Otaku...F....................12231.917........................ ........................
Ovan.....................N..1 ........................ .........Mj.j.aAsS..nNd.20603
oxybis........................ ........................ .J..................nN..44210.5
P.Boyer................s.......1 ........................ ........................
pacmoabjJfFm..A.......AsSoO.NdD824905.976.J.FmM....j............D11726.545jJfFmMaAmMjJ............794455.633
Paradis........................ ...........J........n...382.667...........Jj...........284
parkmar........................ ........................ ....................n...177
Patlaine........................ ..........j.............11313........................
Péef.JfFm.a.mMjJjJaAsSo..NdD3136011.613j..FmM..mMjJjJ.As..O...D322868.938.JfFmMaAmMj.jJa.s.oOnNd.393087.897
Penn K.jJf.mMaAmM.JjJ.AsSo.nN..655147.908...FmMaAmMjJjJa..So.....3337411.333jJfF.MaAmMjJjJ.AsS.O.NdD624978.016
Phil03jJfFmM.AmMjJjJaAs..OnN..421964.667jJfFmMaAmMjJ.J.A..oOn...463186.913.Jf.m.aAmM...J..........271415.222
Philippe71.jJfFmMaAmM...J..........321083.375jJfFmMaAmMjJjJaA........25983.92........................
philo_marche..............a.........11717.............J..........133........................
photographe33.....MaAmMjJjJaAsSoOnNdD1649175.591jJfFmMa.mM.JjJaAsSoOnNdD1166685.759jJfFm.a..MjJjJaAs.oOnNd.1328606.515
photophil34........................ ..................oO....2 ........................
PikoBelojJfFmMa.................982242.286........................ ........................
PLA31.....M..................210.5........................ ....................n...155
PMT Photograhies........................ ........................ ....................n...1
pourquoipasj.fF.....Mj.............5153........................ ........................
PowershotjJf.mMaAmMjJjJaAsSoO.NdD63831.317j.fFmMaAmMjJjJa..SoO..d.50841.68..fFmMaAmMjJ.J..sSoOnNdD74680.919
PYEMA........................ ..........jJ............2 ........................
RADO........................ ..........j.............310.333........................
rail77...................O....252.5........................ ........................
RomugjJfFmMaAmMjJjJaAsSoO.NdD581773.052jJfF.M..m.j.jJaA...O....271174.333..f.m..A......a.........8253.125
roro77........mM..jJaA.SoOnNdD33591.788...FmMa.mMjJjJ..s.oO..dD40832.075......a...j.j.a.....nN..1120.182
rsp........mM..............252.5........................ ........m...............144
samoussajJfFmMaAmMjJjJaAs.oOnNdD642984.656jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD1144153.64jJfFm.aAmMjJjJa..So.nN..512645.176
Sam_Sallung........................ ........................ ..............a.........155
scazj.......................133........................ ........................
Screwy Squirrel..f.mMaAm.jJ..aAsSo...dD17764.471jJ.F..a...jJ.J...S.O..dD15885.867jJf........Jj.aA.So.nN..131017.769
sifoto........................ ........................ ................s.......133
slowlow........................ ........................ ....................nNd.7213
sofyg75....mM...............N..581.6..................oO.NdD1011911.9.J.Fm...................9161.778
spinup....mMaA.MjJj.....o..N..281505.357...F....................11818........................
SRT 101......a............On.dD11423.818......a...j.............461.5....................nNdD11544.909
stringway........................ ..........jJ.......O....3248......a..............N..8172.125
supereros........................ .......Am..Jj...........4164........................
TadornejJf..M..................960.667........................ ........................
thierry hj.f.mM...M..j..AsSoOnNdD321554.844.JfF..a.mMj.jJ.As.oO.N.D372667.189.JfF.......Jj.aA......d.151006.667
thom18jJfFm.aAmMjJjJaAsSoOnNdD1341891.41jJfF..a.mM.Jj.aAsS.OnNdD961871.948jJfFmMa.mMjJjJaAs.oOnNdD1032482.408
Tiberius........................ ......................d.4164....m...................4102.5
TioujJf.mMa.mM.J.J.As..O.NdD35571.629...F.M..mMjJjJ..s.oO..dD26461.769..fF....m....Ja.s...nN.D321203.75
tkosakjJf...a.................8212.625..........jJjJ....o.....21221.048........................
Tora........................ .............J.....O....4112.75........................
Trublionne........................ ........................ ....................n.d.273.5
tsitsa46..f.mMa.mM......sS...NdD29190.655...Fm...m.jJ.Ja.........19201.053......................d.273.5
Tulipe........................ ........................ .JfFmMa...jJ.JaA........30501.667
valoo21........................ ............j...........210.5........................
Verso92......a.....j...........4307.5..........jJjJ.......Nd.161207.5..f.....m...............3196.333
Vinny35jJfFmMaAmM.JjJaAsSoOnNdD972332.402jJfFmMaAmMjJjJ.AsSoOnNdD862312.686.J.Fm.a....J...A...OnNd.291294.448
vivaskulljJ.FmMaAm......As..OnN.D19723.789...Fm.......jJ..........7152.143........................
warnerbros........................ ...........J............111....m...................13232
Willis The Pimp........................ ............jJ..........3175.667........................
yano34........................ ........................ ......a.................1
yaquinclic......a.....j...........33110.333........................ ........................
zan258........................ .......................D1 ........................
zenfrjJf.mMaAmMjJjJaAsSoOnNdD2314872.108jJ.Fm...mMjJjJaAs.oOn...482234.646.....MaAmMjJjJ.A..o..NdD1052292.181
Znort........................ ....................n...11313........................