Vue liste des auteurs avec les statistiques par année sur les photos notées


Pseudo

Participation en 2016Photos postées en 2016Total des points en 2016Moyenne par photo en 2016Participation en 2017Photos postées en 2017Total des points en 2017Moyenne par photo en 2017Participation en 2018Photos postées en 2018Total des points en 2018Moyenne par photo en 2018
a200tq........................ ...............A........111........................
ais.............J....o.n.dD18593.278........................ ........................
akkarin................sSoO.N..6599.833........................ ........................
Alain 91..........j.............111........................ ........................
Alien27........................ ........................ .......A................1
Aphid................s.......1 ........................ ........................
arbre35........................ ..................o.n...242......aA.Mj.............11867.818
Avincart........................ .............J..........166.........M..............177
bajclj...mM.AmMjJjJ.A.SoO....22421.909........................ ...............A........1
barberaz........................ ....................n...11111........................
bernall...........J..........d.11131.182.............J.......NdD11161.455.Jf..........J..s.......16694.313
berzip...................O....144........................ ........................
BIFALO......................d.252.5........................ ........................
Bjfr137..........jJ.JaAsSoOnNdD251214.84jJfF.M.A.MjJjJaAs.oOnNdD492344.776jJfFm.aA.....Ja...o.n.d.221838.318
blibli......a.m.jJ..a.s.o.nN..1618511.563..fFmMaA..jJj.aAs..O.Nd.261897.269.J............a.........22713.5
bluemesa........................ .............Ja.........55310.6............j.aAs.......9606.667
Bountymin...................OnN..37625.333........................ ........................
brisco........................ ....m..A.Mj.............46416........................
B_M...................O....273.5........................ ........................
caetana.....M..................2168.....MaA................3103.333........................
CAthz........................ ........................ ....................nNdD18935.167
CheesejJfFmMaAmMjJ.J..s..OnNdD652113.246....m.aA.MjJjJ.AsSoOnN..541783.296j..Fm..AmM........o.....11575.182
chelmimagejJfFmMaAmMjJj....SoOnNdD93790.849jJfF....m..J..a....OnNdD36170.472jJ.F.MaAmMj.....sSoOnN.D44701.591
Cheps........................ .J......................1 ........................
Chiffon5A....m...................122........................ ........m...............1
chirp-chirp...................O....133..fFm...................3279.......AmMjJj.a..S...N.D14725.143
chris42800..................oO....3196.333........................ ........................
christian_v..fF...A.M.........On...7324.571j.f...a...j.jJ..........12231.917....m...................3
chtibiloute........mM.......SoO.NdD181649.111.J....aA.MjJjJa....OnNd.32862.688.Jf.....mMjJj..A........14936.643
Clic-Clac 51............jJa...oO.N..181186.556........................ ........mM..........n...151057
Cloada........................ ....................nNd.8222.75j.f.mMaAmM..j.a...oOn...251104.4
crisclac........m..J............242........................ ........................
cul de bouteille............j...........122........................ ........................
cyril17.............JaA...O...D6589.667........................ ........................
danielk.............J..........111........................ ........................
dArtagnan........................ .....MaAmMjJjJ..s.......12131.083........................
degraaf06........................ ........................ ........mMj...a.........8253.125
derf65jJ..mM..m...............1012812.8........................ ........................
Desmo54j..F.....M..............3268.667........................ ........................
didier1717............j........N..441........................ ........................
DOC 74........................ ....................nNdD11393.545.J........j.............273.5
dom35.......................D188......a........A...O....5326.4.........M..............5102
domi95........m.jJj.........d.10101......a........A.....N..4174.25........................
domingo........................ ....m...................111........................
Drazhic........................ ........................ ....m...................111
DUNUM........................ ..........j.jJaAsSoOnNd.222109.545jJ.Fm...................8627.75
Ecureuil72.......................D210.5.J.F....................1020.2..............a.s.......4112.75
electron83........................ ..........j...aA....n.d.13221.692...............A........155
eric42............jJ..........8172.125.Jf.....................22814........m...............950.556
ernestophil........................ ....m...................1 ........................
Eryk...................O....11111..fFm....M...J.A....n...12605.......A......aA......d.8313.875
Fae59.........Mj.j.a........D79613.714.Jf.....................8273.375........................
FlabjJ.FmMaAmMjJjJaA.SoOnNdD1072492.327jJfFmMaAmMjJjJ.AsSoOnNdD1072692.514jJ.FmMaAm.jJj...s.......391383.538
foich........................ ...F....................122........................
fotomas..........jJ............320.667........................ ........................
Fr@nçoisjJfF..aAmMjJjJaAs.oO.NdD312227.161.JfFmMaAmMj..J.AsSoOn.dD291434.931.J.FmMaAmMj.......oOn...181297.167
francoi...........JjJa..So.n...1014814.8....m..Am...jJa.........7537.571..........jJ............22010
François III.J......................231.5........................ ........................
fredkelder........................ ........................ ....m...................1
fredofoi.JfF....m......AsS......171096.412.................S......24020........................
Frerefernand........................ ............jJaAsS.OnNd.32621.938jJ.FmMaAm..Jj...........12100.833
gedeon44jJfF..a.mMjJ............22221........................ ........................
GIB84........................ ........................ jJ.Fm..A.M...JaA..o.....24833.458
gildajJfFmMaAm.jJjJ..s.oOnNdD1788124.562jJfFmMaAmM...JaA..oOnNdD954634.874jJfFm.aA.MjJjJaAs.oOnNdD1778454.774
Goelo........................ ........................ .J......................122
Gohei28jJ.Fm.....jJ...AsS......141148.143........................ ........................
Grichard........................ ........mMj.jJ.......N..11252.273j..........JjJ....oOnNdD261576.038
grizzlyj.......................231.5........m.jJ.J........dD261294.962...............A.......D16784.875
GUY................s.......122........................ ........................
Hic........mMjJjJa..S.O.N.D17653.824jJf.mM..m...j..AsS.O.N..16442.75....mM.Am.j.............7608.571
High_ju........................ jJfFm....M....a.........10171.7........................
hjta......aAm...............650.833........................ ........................
houlala...Fm........J..........8263.25........................ ........................
Inka.........M..............133........................ ........................
Iris75j...mM..mMjJjJ.AsSoOnNdD674476.672jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD1128057.188jJfFmMaAmMj.jJaAsSoOnNdD6369411.016
jaric...F....................155........................ ........................
Jaydee..................o.....12222........................ ........................
jbpfrance........................ ........................ .........M..j...........351.667
Jc...........j.............1 ........................ ........................
jdmj.........j.............294.5........................ ........................
Jean345...........J............1 ........................ ........................
jeanlucVFj..........Jj.....o.....7426........................ ........................
jeanray........................ ......................dD68313.833j...m...mMj.............412646.439
jef7jJ.....A...J..........d.14412.929.J..mMaAm.jJ.JaA.S.OnNd.521302.5j....MaA.Mj.j...sSoOnNd.591612.729
Jey350...............AsSoOnNdD221135.136jJf.mM.AmMjJj.aAsSoOnNdD422746.524j.f.mM...M..jJ..sS..nN..15523.467
jff66.............J..sS....d.7628.857......a...jJ.......OnNd.11817.364j..FmM.A..j.j..A..o.n...12685.667
JFG54..................oOnNd.22442............jJa..SoOnNd.23562.435jJ........j.............3206.667
jielzed........................ ........................ ..................o.....221
jl_54........m...............15332.2........................ ........................
jorique........................ ...FmMa.m.j....A....n.d.31441.419j.....aAmMj.............1480.571
joujoujJ.Fm.aAmMjJ..aA..oOn.dD591322.237.JfFmMa.mMjJjJaAsS.OnNd.561061.893jJ.FmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD762503.289
JPB36...........J.......O....242........................ ........................
kermiten80................s.......4205....m...................1 ........................
kikan74.................SoOnNdD1450.357jJfF..aAmM...JaAs..On...28361.286...........J.Ja.sSoOnN.D21462.19
Laure-Anh.....M..................133........................ ........................
lavialle15........................ ........................ ............jJ..........3196.333
Lechauve................s.o.....33210.667........................ ........................
LeFujiste.....................N..12424........................ ........................
lelombric............jJ....oOnNd.141128jJf.mMa.................10333.3......a.................23216
lick.....................N..263..........j.............22311.5........................
Lonik.......................D111........................ ........................
LOUMI..........jJjJa.sSoOnN..19884.632...................O....372.333........................
Maagma........................ ........................ .JfFmMaAmMj..J..s.oOnNdD1061821.717
macarel12.............J..........111........................ ........................
madrasjJ.FmMa.m..JjJaAsSoOnNdD532254.245........................ ........................
makhno.....M.Am..J..a.s..On..D18160.889......a....J........n...11403.636j....M...M.J.....So.....15664.4
makikite...........Jj...........2168........................ ........................
marcel Voilier.............J.AsSoOnNd.351323.771..fFm...mMjJ....sS...Nd.16281.75......a..MjJjJaAs...n...29963.31
marco56....m...................166........................ ........................
Matbess.............JaAs.o..N..13786........................ ........................
mcallas........................ ........................ ......................d.11515
mcpianos........................ ........mMjJjJ..........19804.211........................
mésange........................ ........................ ........m...............122
miatafan...........J......oOnN.D9202.222j..F..aA..jJ...AsSo.nNd.371072.892.........M..............1
microtom........m...............155........................ ........................
MikeMeilleur......aAmM..............6528.667........................ ........................
MimiOne........................ ....................n...133........................
Mister_Tul........................ ................s.......1 ........................
mourad.............J..........1 ........................ ........................
NeoBeo...Fm.........aA.......D7334.714........................ .......AmM.......So.....11211.909
newteam1....m....MjJ.........NdD14221.571.J.....A..........oO....430.75............jJaAs..O....8131.625
nobru2607...........J.J..sS......10959.5...............A.....N..2105........................
Noir FoncéjJ......mMjJjJ...SoOn.dD251114.44jJf.m............SoOnNdD23662.87jJ.......M....a....On...9788.667
noodles.............J..........133........................ ........................
NotDeadYet..........j.............133........................ ........................
NUNKY........m...............111....mM..................210.5........................
oakwood.Jf.....m...............7253.571........................ j.......................111
OldyNikon.............JaAsSoOnN.D262218.5jJfFmMaAmMj.jJaA.SoO.Nd.3031110.367........................
olivierrychnerj.......................1 ........................ ........................
Ovan........................ .........Mj.j.aAsS..nNd.20603..fFm..AmM..............13503.846
oxybis........................ .J..................nN..44210.5j...m.a.m...............10525.2
pacmoab.J.FmM....j............D11726.545jJfFmMaAmMjJ............794455.633........................
PaoloD........................ ........................ .......A.....Ja.........34214
Paradis...........J........n...382.667...........Jj...........284........mM..............210.5
parkmar........................ ....................n...177........................
Patlaine..........j.............11313........................ ........................
pauwel........................ ........................ .J......................11616
Péefj..FmM..mMjJjJ.As..O...D322868.938.JfFmMaAmMj.jJa.s.oOnNd.393087.897j...m.a.m.j...a.........712217.429
Penn K....FmMaAmMjJjJa..So.....3337411.333jJfF.MaAmMjJjJ.AsS.O.NdD624978.016.JfFmM..................1616310.188
Phil03jJfFmMaAmMjJ.J.A..oOn...463186.913.Jf.m.aAmM...J..........271415.222........................
Philippe71.jJfFmMaAmMjJjJaA........25983.92........................ ............jJaAs.......8202.5
philo_marche.............J..........133........................ ........................
photofragments........................ ........................ .......................D122
photographe33jJfFmMa.mM.JjJaAsSoOnNdD1166685.759jJfFm.a..MjJjJaAs.oOnNd.1328606.515jJ...MaAm.j..J..........111069.636
photophil34..................oO....2 ........................ ........................
PLA31........................ ....................n...155........................
PMT Photograhies........................ ....................n...1 ........................
Powershotj.fFmMaAmMjJjJa..SoO..d.50841.68..fFmMaAmMjJ.J..sSoOnNdD74680.919jJfFmM.A....jJa...o.nNdD491032.102
PYEMA..........jJ............2 ........................ ........................
RADO..........j.............310.333........................ ........................
RomugjJfF.M..m.j.jJaA...O....271174.333..f.m..A......a.........8253.125...F..aA................3144.667
roro77...FmMa.mMjJjJ..s.oO..dD40832.075......a...j.j.a.....nN..1120.182.....M.AmMjJ......oOn...19241.263
rsp........................ ........m...............144........................
samoussajJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD1144153.64jJfFm.aAmMjJjJa..So.nN..512645.176.J............a.........2105
Sam_Sallung........................ ..............a.........155........................
Screwy SquirreljJ.F..a...jJ.J...S.O..dD15885.867jJf........Jj.aA.So.nN..131017.769.J..m.........a.....n...8455.625
sifoto........................ ................s.......133........................
slowlow........................ ....................nNd.7213........................
sofyg75..................oO.NdD1011911.9.J.Fm...................9161.778........................
spinup...F....................11818........................ ........................
SRT 101......a...j.............461.5....................nNdD11544.909j...mM..m.j.jJaA..oOnNdD702934.186
Stété66........................ ........................ .......A.M..............6101.667
stringway..........jJ.......O....3248......a..............N..8172.125.........MjJj...........6122
supereros.......Am..Jj...........4164........................ ........................
thierry h.JfF..a.mMj.jJ.As.oO.N.D372667.189.JfF.......Jj.aA......d.151006.667.........M.......SoO....7527.429
thom18jJfF..a.mM.Jj.aAsS.OnNdD961871.948jJfFmMa.mMjJjJaAs.oOnNdD1032482.408jJ.FmMaAmMjJjJaAs.oO...D772052.662
Tiberius......................d.4164....m...................4102.5........................
Tiou...F.M..mMjJjJ..s.oO..dD26461.769..fF....m....Ja.s...nN.D321203.75.J.Fm..AmMj.jJaAs.oOn...311645.29
tkosak..........jJjJ....o.....21221.048........................ .......................D7121.714
Tora.............J.....O....4112.75........................ .........M..............122
Trublionne........................ ....................n.d.273.5........................
tsitsa46...Fm...m.jJ.Ja.........19201.053......................d.273.5j...mM..................10272.7
Tulipe........................ .JfFmMa...jJ.JaA........30501.667...................On...691.5
valoo21............j...........210.5........................ .J......................12020
Verso92..........jJjJ.......Nd.161207.5..f.....m...............3196.333.............J..........11313
Vinny35jJfFmMaAmMjJjJ.AsSoOnNdD862312.686.J.Fm.a....J...A...OnNd.291294.448........................
vivaskull...Fm.......jJ..........7152.143........................ ................s..On...5183.6
warnerbros...........J............111....m...................13232........................
Wilhelm-X........................ ........................ .........M..............133
Willis The Pimp............jJ..........3175.667........................ ........................
yano34........................ ......a.................1 ........................
zan258.......................D1 ........................ ........................
zenfrjJ.Fm...mMjJjJaAs.oOn...482234.646.....MaAmMjJjJ.A..o..NdD1052292.181......a..MjJ......oOn..D30692.3
Znort....................n...11313........................ ........................