Vue liste des auteurs avec les statistiques par année sur les photos notées


Pseudo

Participation en 2018Photos postées en 2018Total des points en 2018Moyenne par photo en 2018Participation en 2019Photos postées en 2019Total des points en 2019Moyenne par photo en 2019Participation en 2020Photos postées en 2020Total des points en 2020Moyenne par photo en 2020
ais........................ ........................ ................s.......1
Alien27.......A................1 ........................ ........................
arbre35......aA.Mj.............11867.818........................ ........................
Avincart.........M..............177........................ ........................
bajcl...............A........1 ........................ ........................
bernall.Jf..........J..s.......16694.313.......A................4112.75........................
Bjfr137jJfFm.aA.....Ja...o.n.d.221838.318..fFm....Mj...a..S......9677.444.....M........a.........13161.231
blibli.J............a.........22713.5..f......M.J..a...oOn..D151197.933.J...M........a.sSoO....191196.263
bluemesa............j.aAs.......9606.667........................ j...........j...........3206.667
brunop33........................ ....mM.A.M.J.........N..11413.727.....M.............O....2
B_M........................ ...........J............122..............a.........111
CAthz....................nNdD18935.167.JfFmM.AmMjJjJaA..oOnN.D642814.391jJ.Fm........JaA........17804.706
Cheesej..Fm..AmM........o.....11575.182........................ ........................
chelmimagejJ.F.MaAmMj.....sSoOnN.D44701.591j.fF.M.AmM.J......oOnNdD27481.778.....M........a.........351.667
Chiffon5A........m...............1 ........................ ........................
chirp-chirp.......AmMjJj.a..S...N.D14725.143..f.....................1 ........................
christian_v....m...................3 ........................ ........................
chtibiloute.Jf.....mMjJj..A........14936.643......a..M.Jj.a.........9353.889....mM....j.j.a.........15624.133
Clic-Clac 51........mM..........n...151057........................ ............j.a.........16945.875
Cloadaj.f.mMaAmM..j.a...oOn...251104.4...F....m...............252.5.................S......1
cyril17........................ .....M....j.............24623.....M..................2178.5
DaveStarWalker........................ .....M..m.j.j.....oO....6254.167........................
degraaf06........mMj...a.........8253.125........................ .....M..................155
DOC 74.J........j.............273.5........................ ........................
dom35.........M..............5102........................ ........................
domi95........................ ........................ ...............As.......2199.5
Dormeur74........................ ..f.....................10717.1........................
Drazhic....m...................111........................ ........................
DuncanLPP........................ ....................n...199........................
DUNUMjJ.Fm...................8627.75......aA.....J..........33110.333.J.Fm............S......131179
Echo........................ j..................On.d.9242.667..........j.............122
Ecureuil72..............a.s.......4112.75........................ ........................
electron83...............A........155jJ......................23618..................o.....199
ergodea........................ jJfF....................161257.813........................
eric42........m...............950.556........................ ...............As.......13342.615
Eryk.......A......aA......d.8313.875.......................D177............j..As.......362
FlabjJ.FmMaAm.jJj...s.......391383.538.JfFmMaAmMjJj......O.NdD691702.464....m.............o.....310.333
Flogus........................ ........................ .....M..................144
foich........................ ....................n...133........................
Fr@nçois.J.FmMaAmMj.......oOn...181297.167j....M.A..j...a.s.oOnNdD15674.467..fF.M......j.a.........15312.067
Fradel........................ .JfFmM...MjJjJa..So.....231476.391........................
francoi..........jJ............22010........................ ........................
frank........................ ........................ ....mM....j...a...o.....11474.273
fraoul........................ ........................ .....M..................133
fredkelder....m...................1 ........................ ........................
FrerefernandjJ.FmMaAm..Jj...........12100.833.........Mj.............341.333........................
GIB84jJ.Fm..A.M...JaA..o.....24833.458........................ ........................
gildajJfFm.aA.MjJjJaAs.oOnNdD1778454.774.JfFmMaAmMjJjJaA..oO.NdD1708494.994.J.FmM.......JaAsS......622884.645
Goelo.J......................122........................ ........................
Grichardj..........JjJ....oOnNdD261576.038jJfFmMaAm.jJjJ....oO.NdD582023.483jJf..M......j...........11383.455
grizzly...............A.......D16784.875..f.mM..m...............13705.385.....M..................2105
hetocy........................ ..........j........O....410025...............A........122
Hic....mM.Am.j.............7608.571jJf..........J.A........8445.5.J.F.M......j...........5255
Iris75jJfFmMaAmMj.jJaAsSoOnNdD6369411.016jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnN.D676149.164jJ.F.M...Mj.jJaAsSoO....271846.815
jbpfrance.........M..j...........351.667........................ ........................
jdm........................ ..................oOnNd.12584.833................sSoO....6305
Jean-Pierre L......................... ..f.mM..................492.25........................
jeanrayj...m...mMj.............412646.439.JfFm...................141369.714...F.M....j.j.....oO....11797.182
jef7j....MaA.Mj.j...sSoOnNd.591612.729.J....a.mM.J...As.o.nN.D20713.55................s..O....3144.667
Jey350j.f.mM...M..jJ..sS..nN..15523.467..f.mMa.mM..............9859.444........................
jff66j..FmM.A..j.j..A..o.n...12685.667jJf....A.M.J......o.nN.D21964.571....mM......jJ.A.S......8617.625
JFG54jJ........j.............3206.667........................ ........................
jielzed..................o.....221........................ ........................
joriquej.....aAmMj.............1480.571....................nN.D5142.8........................
joujoujJ.FmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD762503.289jJfFmMaAmMjJjJaAsSoOnNdD751662.213.JfFm.....j.jJaAsSoO....32942.938
kikan74...........J.Ja.sSoOnN.D21462.19jJfF.....M....a...o.nN..20100.5............j.a.........950.556
lavialle15............jJ..........3196.333........................ ............j...........111
lelombric......a.................23216........................ ........................
Lom........................ ........................ .................So.....242
lpsm........................ ..f.....................1 ........................
Luthval........................ .......................D34013.333jJfF.M..................19583.053
Maagma.JfFmMaAmMj..J..s.oOnNdD1061821.717jJfFmMaA.MjJ.......OnNdD541001.852j.fFmM...M..j...sSo.....25491.96
madras........................ j............JaAs.o.nNdD271866.889..fFm...................11635.727
mae75........................ ..............a.s.oOn.d.10414.1........................
makhnoj....M...M.J.....So.....15664.4jJ........j........OnNdD13513.923....mM......jJa.s.o.....1690.563
marcel Voilier......a..MjJjJaAs...n...29963.31..............aA......d.10606........................
mcallas......................d.11515...F....................155........................
mésange........m...............122........................ ........................
miatafan.........M..............1 .........MjJ............5306........................
NeoBeo.......AmM.......So.....11211.909..f.....m..........O....3299.667.........M..jJ..........3186
newteam1............jJaAs..O....8131.625.J.................On...341.333jJf.....................4123
Noir FoncéjJ.......M....a....On...9788.667jJf.mMaA.M....a....O.Nd.151087.2.............JaA........10191.9
NUNKY........................ ........................ ..................o.....12727
oakwoodj.......................111........................ ........................
Ovan..fFm..AmM..............13503.846........................ ........................
oxybisj...m.a.m...............10525.2.....M..................263.....M.........A........2147
PaoloD.......A.....Ja.........34214........................ ........................
Paradis........mM..............210.5........................ ........................
pauwel.J......................11616........................ ........................
Péefj...m.a.m.j...a.........712217.429.J..m................NdD8708.75.J..mM....j.j.aAs.o.....222069.364
Penn K..JfFmM..................1616310.188....mMaAmMjJj.a.........222129.636........................
Penn. K........................ ........................ .....M......j.aAsSo.....13866.615
Philail........................ ........................ ..................o.....177
Philippe71.............jJaAs.......8202.5........................ ........................
photofragments.......................D122........................ ........................
photographe33jJ...MaAm.j..J..........111069.636...FmMaAmM...........NdD352998.543jJfFmM....j.............302096.967
PHROG........................ ....................nNd.382.667........................
Pierock........................ ......................dD6386.333.JfF.M..................18754.167
PLA31........................ j.......................4287........................
poc128........................ ........................ ..............a.........155
pourquoipas........................ ........................ ..............a.........133
PowershotjJfFmM.A....jJa...o.nNdD491032.102jJfFmM.AmM.J.Ja.sSoOnNdD55711.291jJfFmM....j.jJaAsS......50631.26
Romug...F..aA................3144.667..............a.........155............j.a.s.......393
roro77.....M.AmMjJ......oOn...19241.263..fFmMa.................1680.5........................
salamander........................ j.......................11919........................
samoussa.J............a.........2105.......AmMjJ.JaAs.oOnN..361664.611.....M..................111
Screwy Squirrel.J..m.........a.....n...8455.625........................ ........................
Shiro_Kiba........................ jJf.....................12121........................
sifoto........................ ........................ ..............a.s.......252.5
SRT 101j...mM..m.j.jJaA..oOnNdD702934.186..fFmM...M.JjJa..SoOnNdD401964.9.JfFmM..................13352.692
Stepbystep........................ ..fF..............o.nNd.22994.5.JfFm...................10505
Stété66.......A.M..............6101.667........................ ........................
stringway.........MjJj...........6122........................ ........................
Tadorne........................ .....................NdD451.25jJ.F.M...M...J.A...O....11161.455
tansui........................ ....................n.dD33812.667...................O....133
thierry h.........M.......SoO....7527.429...................On.d.89111.375..fF.M...M..............14644.571
thom18jJ.FmMaAmMjJjJaAs.oO...D772052.662..fFmM.AmMjJj.a.s.oOnNdD723024.194.J.FmM...M..j.aAsSo.....361113.083
Tiberius........................ .J......................1 ........................
Tiou.J.Fm..AmMj.jJaAs.oOn...311645.29jJ.......MjJj.......n.dD29953.276.JfFmM......jJaAsS......461012.196
tkosak.......................D7121.714.JfFmMa....J............20422.1........................
Tora.........M..............122........................ ........................
tsitsa46j...mM..................10272.7........................ ..................o.....177
Tulipe...................On...691.5......................dD650.833j.......................1
valoo21.J......................12020........................ ........................
Verso92.............J..........11313.....................Nd.341.333.....M........aAs.......12453.75
vivaskull................s..On...5183.6.J....a.m.j.............5255............j...........5295.8
waxounet........................ ...F....................177........................
Wilhelm-X.........M..............133........................ ........................
zenfr......a..MjJ......oOn..D30692.3.J........j...........d.14251.786........................
zuiko........................ ..............a.........144........................